Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Avenir Mobil

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 3 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ምርካብ ብፍቓድካ ተዓጂብካ ምኻድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣቨኒር ሞቢል ቅድሚ ወይ ኣብ እዋን ስልጠናኻ ኣብ ባህላዊ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ፡ ብዝተኻእለ መጠን ብቐሊሉን ብቕልጡፍን ኮድ ጽርግያኻን ፍቓድ ምዝዋር መኪናኻን ንምርካብ ይሕግዘካ

ካብ ኣገልግሎትና ክትጥቀም ፡ ኣብ... Charolais Brionnais , ከምኡውን ሓደ ካብዞም ረቛሒታት ዘማልኡ :
- ትሕቲ 26 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ክኸውን ፣ ኣብ ከባብያዊ ተልእኾ ዝተመዝገበ ክኸውን፣
- ደላዪ ስራሕ ክኸውን ፣ ኣብ Pôle Emploi ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ ተመዝጊቡ።
- ተጠቃሚ ናይ RSA ክኸውን
- ንኹነታት ስንኩል ሰራሕተኛ ኣፍልጦ ክህልዎም

እዚ ኣገልግሎት ብESF ብሓባር ዝምወል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣዚ ኣብ ዞባ ቻሮላይስ ብሪዮናይስ Charolais Brionnais,ዓውደ መጽናዕትታት ይቐርብ፣ ንሕጊ ጽርግያታት ደገፍ ንምሃብ።

ብዛዕባ ምዝዋር መኪና ብዝበለፀ ንምርዳእ ተጠቀምቲ ብናይ ምዝዋር ስሚዩለተራት ንኽዝውሩ ግዜ ይወሃቦም።

ምእንቲ ግዜ ወሲድኩም ድርብ ቁጽጽር ዘለዋ መኪናና ርኸቡን ብ65% ዝምወል ንገለ ሰዓታት ምዝዋር ተጠቐሙን።

ከመይ ንገብሮ?

ንኔሊ ዲጆርጅ ርኸብዋ፤Nelly DEGEORGE :

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
milomiloተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት