Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Cultures du coeur 93

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምስታፍ ኣብ ባህላዊ ፖርታዊን ንጥፈታት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ምስ ወለንተኛታት፤

  • ዑደት ቤተ መዘክር
  • ምዕዛብ ፊልም ትያትር
  • ምስዕሳዕን
  • ምጽዋት ሙዚቃ
  • ጸወታታት...ግጥማትን ምክያድ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብቲ መደብ ወለንተኛታትን ካልኦት ተሳተፍትን ብምርኻብን ሕድሕዳዊ ብዛዕባ ባህልታት ምልውዋጥን ኣብ እትፈልትውዎም ንጥፈታት ንጥፈት ምስትምቓርን ትኽእሉ ኢኹም።

ብንጥፈታት ፖርቲን ባህልን ክትዘናጋዑን ሓደስቲ ስፖርት ምዝውታር፡ ኣብ ሓወልትታት በጻሕቲ ወይ ዘይትፈልጥዎም ንምዕዛብ ምርኢታት ክትረክብን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብቲ እውን ንጥፈታትብፈረንሳ ምዝርራብ፡ ቦታታት ምብጻሕን ስፖርት ምጽዋትን ቃላት ክትመሃርን ክትዛረብ ምቹእ ስምዒት ክስመዓኩም ይሕግዝ።

ከመይ ንገብሮ?

ምፍላጡ ዘገድስ!
ማሕበራት (HUDA, CADA, CHU, CHRS, Day center, ወዘተ) ትድገፉ እንተኾይንኩም ብሓባር ንጥፈታት ንምውዳብ ብቐጥታ ምስቲ ማሕበርና ንኽትራኸቡ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
utilisateur_60121180utilisateur_60121180ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
cultures du coeur 93cultures du coeur 93ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
jafarijafariተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት