Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ CLEFS71, plateforme de lutte contre l’illettrisme

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 1 heure ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምምሃር ምስ ወለንተኛታት ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣዚ ምስ ፈረንሳዊ ውልቃዊ ምክትታል ክግስግሱ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ሰሙን ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 2 ሰዓታት ምስ ወለንተኛ ዝወሃብ መደብ እዩ ።

ወለንተኛታት CLEFS 71 ይድግፉኻ፣ ንኣብነት ኣብ እዞም ዝስዕቡ ዛዕባታት ፤

  • ምፍታሕ ፊደላት
  • መሰረታዊ ትምህርቲ ምጽሓፍን ምንባብን ምምሃር
  • ምህብታም ቃላት፡ ትምህርቲ ሰዋስው፡ ዕላልን ምውሳእን ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ከከም ደረጃኻ
  • ናይ ሒሳብ ደገፍ / ሎጂክ ልምምዳት።
  • ናይ ጽርግያ ኮድ ደገፍ
  • ርኽበት ናይ IT ሃዋህው
  • ባህልን ታሪኽን ንዝያዳ ምዕቡላት...

ኣገልግሎት CLEFS71 ብኤፍኤስኢ ብሓባር ዝምወል ኮይኑ ኣብ ሓያሎ ኮሙናት ቻሮላይስ ብሪዮናይስ ይርከብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንምርካብ

ደገፍ ንፈረንሳ ዘይዛረቡ ሰባት ዝተመዓራረየ፣ ግን ከኣ ኣብ መበቆል ሃገሮም ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ እዮም።

እቲ ደገፍ ኣብ ፈረንሳ ይኹን ኣብ መበቆል ሃገሮም ትምህርቲ ክመሃሩ ዘይከኣሉ ሰባት እውን ዝምችእ ኮይኑ ዝተዳለወእዩ።

እቶም ንጅና እንህቦም ኮርሳት ኣብ ፈረንሳ ምስ ተማህሩ እኹል ምልከት መሰረታዊ ክእለት ዘይብሎም ሰባት እውን ዝምችኡ እዮም፣ ኣብ ቀለልቲ ኩነታት መዓልታዊ ህይወት ርእሶም ዝኽእሉ ክኾኑ (ዝርዝር ዕዳጋ ምግባር፣ ቸክ ምምላእ ፣ ምልክታ ምንባብ.. .).

ከመይ ንገብሮ?

በዚ ዝስዕብ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
milomiloተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት