Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ COMPÉTENCES TREMPLIN SOIR

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

5€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 6 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ረቡዕ, ሓሙስ

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ኣበይ ?

ምስታፍ ምሸት ዝካየድ ዓውደ መጽናዕትታት ተሳተፉ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብቋንቋ ፈረንሳን ዲጂታልን ስልጠና እዩ፣ እዚ ድማ ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ የዳልወካ።


ምፍላጡ ኣገዳሲ
ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕቲ ምሸት ይካየድ። ስለዚ ብመዓልቲ ንዘይርከቡ ሰባት ተበፃሒ እዮም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ምምሃር መሰረታዊ ጽሑፋውን ኣፋውን ርክብ ብፈረንሳ
  • መሰረታዊ ፍልጠትካ ኣሐይል (ናይ ሒሳብ ስሌት፡ ስነ-መጐታዊ ምኽንያት፡ ኣቀማምጣ ኣብ ቦታን ግዜን)
  • ብዛዕባ ኩነታት ዓለም ስራሕ ፈረንሳ ዘለካ ኣፍልጦን ርድኢትን ኣሐይል: ሜላታት ምድላይ ስራሕ: ሕጊ ዕዮ ወዘተ።
  • ስልጠና ወይ ዘላቒ ስራሕ ምርካብ

እምበኣኣር ብዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ክእለትካ ከተሐይልን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ዝያዳ ናጻ ክትከውንን ትኽእል።

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራ ንምሓዝ ምስ ማሕበረ-ባህላዊ ማእከል ኣርኪፐልያ ተወከሱ፤

ወይ ድማ ብቐጥታ ኣብ ማእከል (ኣድራሻ፡ 17 Rue des Envierges - 75020 Paris) ንዑ ብጽሑና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
archipelia aslarchipelia aslተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት