Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Eris

Eris
ኣዳላዊEris

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 13 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምስታፍን ምምሃርን ኣብ ዓውደ መጽናዕትታት ቋንቋ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበርና ERIS ን13 ሰሙን ዝጸንሕ ጽዑቕ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝህብ ማሕበር-ቤት ትምህርቲ ኮይኑ

በዚ መሰረት እቲ ስልጠና ትምህርቲ ፈረንሳ ዝህብ ኮይኑ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ቴማታት፡ ዲጂታላዊ፡ ምብሳል መግቢ፡ ባህሊ፡ ቅድድም ብሽክለታ...ወዘተ የሳትፍ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እዚ ናይ 13 ሰሙን ጠቕላላ ምጥላቕ ፈረንሳዊ ኮርስ፡ ፡ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳኻ ብዓቢኡ ክመሓየሽ ትጽቢት ይግበር።

እዚ ዝተባህለ ስልጠና ኣብ ኤሪስ ኣብ እትስልጥነሉ እዋን፡ ምስ ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ ወለንተኛታት፡ ሰራሕተኛታት ኤሪስን ሲቪካዊ ኣገልግሎታትን፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣብቲ ክፍለ ግዜ ዘለዉ ተማሃሮ ክትራኸቡ ትኻሉ ኢኹም።

ትካልና ኤሪስ ብዘይካ ኮርሳት ፈረንሳ፡ ስልጠና ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት የጠቓልል። እቲ መደብ ስራሕ ናይ ምብሳል ዓውደ መጽናዕቲ፡ ዲጂታላዊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ናይ ብሽክለታ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ባህላውን ማንዋላውን ዓውደ መጽናዕትታት...ወዝዘተ ከም ዘሳትፍ ኣይትረስዑ

ከመይ ንገብሮ?

ንስልጠናና ንምምዝጋብ ክትክእሉ ምእንቲ ናብ communication.eris@gmail.com ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ብቐጥታ ናብ 13bis Rue Girié Lyon ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም፡ ረቡዕ ካብ ሰዓት 2:30 ክሳብ 4:30 ክፉት እዩ ማዕጾና.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
eris lyoneris lyonኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
darlapmdarlapmተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት