Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Contrat d'Engagement Jeune

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 18 ዘሎ ወርሒ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምህላው ደገፍ ኣብ ሞያውን ውልቃውን ፕሮጀክት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ምሉእ ብምሉእ ብሕታዊ ዝኾነ ኮርስ ካብ 6 ክሳብ 18 ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝኽእል ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ዝዓለም መደብ ኮይኑ።

እዚ ጽዑቕ ደገፍ እዚ ንዝስዕቡ ይሕግዝ፤

  • ምፍጻም መዓልታዊ ልምድታት ተግባር ወይ ስራሕ
  • ናይ ስራሕን ሞያዊ ፕሮጀክትካ ምህናጽ
  • ምርካብ ስልጠና ወይ ስራሕ ።

እቲ ዕላማ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ መዓልታዊን ሞያዊን ህይወትኩም ናጻ ምዃን እዩ።

ኣገዳሲ!
እቲ ሕጹይ ንመብጽዓታቶም እንተ ኣኽቢሩ ኣብ ወርሒ ክሳብ €500 ዝበጽሕ ኣበል ምርካብ ይከኣል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካብ ውልቃዊ ደገፍ ናብ ስልጠና፣ ሞያዊ ተመኩሮን ስራሕን ትጥቀም።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ሰሙናዊ ኣኼባታት ንዅነታትካ ንምግምጋምን ጸገማት እንተ ኣጋጢሙካ ንምሕጋዝን እዩ ዚዳሎ።

ከከም ዕድመ እቲ ውልቀሰብ ካብ €200 ክሳብ €500 ዝበጽሕ ወርሓዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕቲ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ዓውደ መጽናዕቲ ፈረንሳ ንምምሃር
  • ናይ ስራሕ ምድላይ ሜላታት ዓውደ መጽናዕቲ
  • ወረቓቕቲ ወረቓቕቲ ንምስራሕ
  • ምስ ካልኦት መንእሰያት ንምርኻብ ዓውደ መጽናዕቲ...ወዘተ

ከመይ ንገብሮ?

ናብ 03 81 46 54 61 ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ብኢመይል milohautdoubs@milobfc.fr ብምልኣኽ ናብቲ ናብ ገዛኹም ዝቐረበ ናይ ከባቢኹም ትኽእሉ ኢኹም (ኣብ ታሕቲ ካርታ ርአዩ)።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
milohautdoubsmilohautdoubsተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት