Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Parcours accompagnement personnalisé à l'emploi et l'autonomie

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምርካብ ደገፍ ብሕታዊ ደገፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ን ካብ ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ውልቃውን ሞያውን ፕሮጀክቶም ንምህናጽ ብሕታዊ ደገፍ ዝዓለም ኮይኑ ።

ትጉህን ውፉይን ኣማኻሪ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ይሕግዘካ፤

  • መዓልታዊ ህይወት፡ ምዝዋር (መጓዓዝያ ወዘተ)፡ መንበሪ ምርካብ፡ ጥዕናኻ ምሕብሓብ፡ ኣብ ንጥፈታት ምስታፍ ወዘተ።
  • መሰላት ምርካብ፡ መሰላትካን ግዴታታትካን ምርዳእን ምፍላጥን፡ ኣብ ፈረንሳ ዜጋ ምዃን...ከምኡውን
  • ሞያዊ: ስራሕ ረኸብ፣ ናይ ስራሕ ልምምድ፣ ስልጠና...ወዘተ
ኣገዳሲ!
ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት፡ እቲ ሕጹይ ንመብጽዓታቱ እንተድኣ ኣኽቢሩ፡ ኣብ ወርሒ ክሳብ €500 ዝበጽሕ ኣበል ምርካብ ይከኣል።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስ ብውልቃዊ ክትትል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ፡ ኩነታትካ ንምትንታን ድማ ስሩዕ ኣኼባታት ይውደብ።

ከከም ኩነታትካን ድሌታትካን፡ ንጸገማትካ መፍትሒ ንምርካብ ናብ ዝምጥን ሰባት ዘቕንዐ መደባት ምህላው።

ኣታዊታት እንተዘይብልካ ምስ ኩነታትካ ዝሰማማዕ ፍታሕ እናረኸብካ ገንዘባዊ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል።

ከመይ ንገብሮ?

እዚ ናብ 03 81 46 54 61 ክትድውሉ ትኽእሉ ወይ ድማ ብኢመይል milohautdoubs@milobfc.fr ብምልኣኽ ናብቲ ናብ ገዛኹም ዝቐረበ ናይ ከባቢኹም ሚስዮን ክትቀንዑ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ጽላታት ፖንታርሊየር፡ ሞርቶ፡ ቫልዳሆንን ማይቸን ኢና ንሰርሕ (ኣብ ታሕቲ ካርታ ርአ)።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
milohautdoubsmilohautdoubsተርጓሚ/ሚት
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት