Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Alliance française - BOP 104

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ, ንኡሳት, ሰብ ፍሉያት ጾታ, ዓበይቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 10 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 10 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ, ዓርብ

ምውሳድ ፈተና ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ድሕሪ ትምህርቲ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ከም ናይ ወጻኢ ቋንቋ ምርጥን ንምምላኹ ምእልቲ

  • ብደረጃ ጽሑፍን ምዝራብን ምምሕያሹ
  • ወግዓዊ ፈተናታትናይ ዲፕሎማ DELF A2 ወይ B1 B2 ምሕላፍ
  • ኣብ መዓልታዊ ህይወት፡ ኣብ ስራሕ ወይ ስራሕ ምድላይ ርእስኹም ክትክእሉ ምእንቲ
ኣብቲ ስልጠና ንምስታፍ ክማልኡ ዘለዎም ነጥብታ
- ዜጋ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዘይኮነን ኣብ ፈረንሳ ዝነብርን ወይ ትሕቲ 5 ዓመት መንበሪ ፍቓድ ምህላው
- ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ (BPI) ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ (BPT) ክኸውን
- ደረጃ ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳዊ A2 ወይ B1 B2 ክህልዎም እዩ።
- ን ኹሉ ደረጃታት ዝኸውን ኣብ ኩሉ ክፍልታት ኣብ ዝርርብ ምስታፍ ምእታውን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ እዋን ትምህርቲ ኣብ ምዝራብን ምጽሓፍን ክትሰርሕ ኢኻ፣ ብብቕዓት ቋንቋ ብፈረንሳ ክትረዳዳእ።

እምበኣርከስ ኣብ መወዳእታ ናይ እቲ ስልጠና ወግዓዊ ፈተና DELF ክትወስዱ የኽልእለኩም።

ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳ ክትለማመድ: ጽሑፍ CV ናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ስልጠና: ናይ ስራሕ ቃላትን ምፍላጥ ወዘተ።

ከመይ ንገብሮ?

ምዝገባ ኮርስ ንምሕታት ናብቲ ኣብ እትነብረሉ ከተማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢመይል ስደዱ፤

ኤክስ-ኤን-ፕሮቨንስ habitez :

Marseille : pedagogie3@afaixmarseille.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
alliance francaise aix-marseille provencealliance francaise aix-marseille provenceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ellaellaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት