Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Dispositif d'Apprentissage du Français au service de l'Insertion Professionnelle (DAFIP)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 10 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ሞያዊ ውህደት ምስ ሕብረተሰ ሓገዝ ምህላውን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

  • ኣብዚ ስልጠን ኣእንተወሓደ ደረጃ A1 ንምርግጋጽ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት
  • ከማኡ ውን ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምስራሕ ዝግበር ደገፍ .

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እቶም ኮርሳት ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ኣብ ስራሕካን ዝያዳ ናጻ ክትከውን ኢኻ፡ እዚ ድማ ኣብ ፈረንሳ ውህደትካ ከስፍሕ እዩ።

በዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስልጠና፡ ደረጃ ቋንቋኻ ብወግዒ ዘረጋግጽ DCL (Diplôme de Compétence en Langue)ንምውሳድ የኽለኩም

ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምግላጽን ሲቪኻ ንምጽሓፍን ብኣሰልጣኒ ሓገዝ ርኸቡ።

ኣብ ጽሑፋውን ዝርርብን ክእለት እትሰርሓሉ ትምህርቲ፡ መዓልታዊን ናብራን ሞያውን ህይወት ዝጠቅሙ ቓላት ምምሃር።

ከመይ ንገብሮ?

1. ኣብ ናይ ጉጅለ ሓበሬታ ኣኼባ ክትሳተፍ፣ ዝርዝር ሓበሬታ ክትረክብን ሕቶታት ክትሓትት ክትክእልን ትዕደም።

ዕለታት ንምርካብ ምስ GRETA Lorraine Nord ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። መንበሪ ፍቓድኩምን ናይ ፈረንሳ ደረጃ መርትዖኹምን እንተሃልዩኩም ሒዝኩም ምምጻእ ኣይትረስዑ።

2. እንተደኣ ተገዳስነት እንተሃልዩኩም ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ክትመልኡ ኢኹም።

ኢመይል ክትሰዱ ወይ ብደዊል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ዕለታት ኣኼባታት ሓበሬታ
  • ኣብ ዝመጽእ ስልጠናታት ዝካየደሉ ቦታታትን ዕለታትን ምዃኑ’ዩ።
ኮርዲኔት ናይ ቲዮንቪልን ሜትዝን ማእከላት ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ኣሎ።Thionville et de Metz
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
greta lorraine nordgreta lorraine nordኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ellaellaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት