Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mission Locale de Rouen

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲዓርብ, ሓሙስ, ረቡዕ, ሰሉስ, ሰኑይ

ምርክባ ሓገዝ ን ምምሕዳራዊ ሓገዝን ካልእን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ 17 ከባብያዊ ተልእኾታት ሩዋንን ከባቢኣን ንኹሎም ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ኣብ ጻዕርታቶም ይድግፉ፤

  • ስራሕ ንምድላይ ፣ .
  • ስልጠና ንዘናድዩ ፣
  • መንበሪ ንዝጠልቡ፣
  • ገንዘባዊ ሓገዝ ዝምድላይ፣ .
  • ናይ ጥዕና ሓገዛትን ካልእን ...

ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት እንተሃልዩካ፡ እቶም ናይ ከባቢ ተልእኾታት ክሕግዙኻን ክድግፉኻን ይኽእሉ። ስለዚ ነቲ ዝቐረበኩም ናይ ከባቢ ተልእኾ ክትረኽቡ ድሕር ኣይትበሉ!

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ናይ ከባቢ ተልእኾ ስልጠና፣ ስራሕ፣ ልምምድ ክትረክብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ... ኣብ ምሉእ ሞያ ዘሰኒ ሞያዊ ኣማኻሪ ውህደት ንኽህልወኩም ዝገብር እዩ።

ሰባት ኣብኡ ኮይኖም ሲቪኹም፡ ናይተበግሶ ደብዳቤ፡ ኣብ Pôle Emploi ክትምዝገቡ፡ ብኢንተርነት ከተመልክቱ ክሕግዙኹም እዮም...

እዚ ኣብ ከባቢ ተዝርከብ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባትካ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ፣ ነቲ ናይ B ፍቓድ ወይ ስልጠና ንምምዋል ክሕግዝ ይኽእል።

ብተወሳኺ ንነብስኻ ክትከናኸንን መሰል ጥዕናኻ ክትከፍትን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ፣ ብዛዕባ መሰላትካን ግቡኣትካን ኣብ ፈረንሳ ክሕብረካን ባህላውን ትርፊ ግዜኻውን ንጥፈታት ክትበጽሕ እውን ክሕግዘካ እዩ...

ኣማኻሪ ክሰምዓኩም እዩ፣ ከከም ኩነታት ድማ ናብቲ ቅኑዕ መሓውራ ከቕንዓኩም እዩ። ብተወሳኺ ውን ክኢላ ስነ-ልቦና ስለዘሎ ብነጻ ብምምኽኻር ክቕበለኩም ይኽእል።

ከመይ ንገብሮ?

ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል እዩ፣ ብዘይ ቆጸራ፤

  • ብስልኪ፡ 02 32 81 63 70
  • ወይ ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ: 33 Avenue Champlain, 76100 Rouen ምጹና

ከምእውን ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታና እውን መልእኽቲ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
corentin besnardcorentin besnardኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
cha_antncha_antnተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት