Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ français langue d'accueil

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1

ዋጋ

30€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ FLA ዑቕባ ወይ ስደተኛታት ንዝሓተቱ ሰባት ሰሙናዊ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝህብ ማሕበር እዩ ።

እዞም ኮርሳት ኣብ ሰሙን ብዙሕ ግዜ (9 ሰዓታት ትምህርቲ) ኣብ ዝተፈላለያ ኣውራጃታት ፓሪስ ( 10ᵉ, 19ᵉ, 20ᵉ, 18ᵉ ) ይወሃቡ።

ሓያሎ ደረጃታት ኣለዉ ፡ A1, A2, B1 , ግን ከኣ ንባብን ምጽሓፍን ዝሽገሩ ሰባት ዝኸውን ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ኮርሳት እውን ኣሎ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ከመም ደረጃኻ፡ ምስ ድሌታትካ ብቋንቋ ፈረንሳን መደብካን ዝሰማማዕ ጉጅለ ክትረክብ ግድን እዩ: ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፡ ከባቢ 20 ክፍልታት ንኸፍት።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ኣስታት 15 ተማሃሮ ኣለዉ ። ብዙሕ ግዜ፡ እቶም ኣሰልጠንቲ 2 እዮም፡ ንሕቶታት ኩሉ ሰብ ክምልሱ ክኽእሉ።

ማሕበርና ብዘይካ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ብቐጻሊ ናብ ፓሪስን ኢል-ደ-ፍራንስን ምብጻሕ ነቕርብ ኢና።

ብተወሳኺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ፣ ፈረንሳ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትለማመድን ምስ ካልኦት ተማሃሮን ወለንተኛታትን ክትራኸብን ትኽእል ኢኻ።

ስራሕ ወይ ስልጠና ትደልዩ እንተኾይንኩም፡ Français langue d'accueil ዓውደ መጽናዕትን ውልቃዊ ደገፍን ክህበኩም ይኽእል እዩ።

እዚ ኣብ ዓመት ንልዕሊ 650 ሰባት ናይ ፈረንሳ ዓውደ መጽናዕትታትና ንኸፍት . 130 ወለንተኛታት ኣካል ማሕበርና እዮም።

ኣብ ክፍሊ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ እዋን ንጥፈታት፡ ምውጻእን ድግሳትን ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ክትራኸብ ናይ ምርካብ ዕድልካ ዝሰፍሐ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣንትምህርቲ ፈረንሳ ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ፡ ንሓበሬታ ብቐጥታ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ክትመጹ ድሕር ኣይትበሉ ፡ 28 rue de l'Aqueduc, 75010 Paris ።

ኣብ ወርሒ ነሓሰ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፡ ግን ከኣ ኣብ መወዳእታ ዓመት እውን፡ ኣብ ፍሉይ ዕለታት። እንተ ሰሪሕካ ኣብ ናይ ምሸት ትምህርቲ ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ። ትምህርቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ይውዳእ።

ጉጅለታትና ንመጀመርታ ዓመት ትምህርቲ ኣብ መስከረም 2023 ተዛዚመን ኣለዋ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ሕዳር 2023፡ ኣብ ለካቲት 2024ን ኣብ መወዳእታ መጋቢት 2024ን ሓደስቲ ዓውደ መጽናዕትታት ክንከፍት ኢና።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
f.l.a.f.l.a.ተርጓሚ/ሚት
fraidoonfraidoonተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
foxtrotfoxtrotተርጓሚ/ሚት
monniercelinemonniercelineተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት