Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Volont'R

FOL Savoie
ኣዳላዊFOL Savoie

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 7 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 24 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምስታፍ ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት (ምትሕግጋዝ፡ ባህሊ፡ ከባቢ፡ ትምህርቲ፡ ስፖርት ወዘተ) ንሓደስቲ መጻእቲ ሓፈሻዊ ረብሓ ዘለዎም ተልእኾታት ሲቪክ ኣገልግሎት።

ንደቂ 16-25 ዓመት ፣ ወይ ውን እቲ ሰብ ስንክልና እንተሃልይዎ ንዕድመ 30 ዓመት ክፉታት እዮም።

ምፍላጢ ኣገዳሲ!
እቶም ተልእኾታት ኣብ ሰሙን 24 ሰዓታት ንዝፍጸሙ ተግባራት ካብ 6 ክሳብ 8 ኣዋርሕ ዝጸንሑ ኮይኖም ካሕሳ ይወሃቦም።

ዕላማታት :

  • ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ
  • ከምኡውን ናይ ስራሕ ዓለም ርኸብ
  • ናይ መጀመርታ ሞያዊ ተመኩሮ ምዕዋትን ኣብ ፈረንሳ ምውህሃድን ይሕግዝ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ኣብ ሓልዮት ፈረንሳ ዝዛረቡ ጉጅለታት ክትሰርሕ ኢኻ ፡ ምስ ብዙሓት ሰባት (መንእሰያት፡ ኩባንያታት ወዘተ) ክትራኸብ ዕድል ንምርካብ የኽእል፤

  • ሓደስቲ ሞያታት ርኸቡ።
  • መርበብካ ኣማዕብል።

ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስ ፡ ኣብ ስራሕካ ክሕግዘካን ኣብ መጻኢ ፕሮጀክትኹም ዝመርሑ መምህራን ተሰኒኹም ክ ተክትስጉ ይትኽእሉ ኢኻ ፤

  • መንበሪ ሀዛ ንምርካብ ሓገዝ ውሰድ
  • ስራሕን/ወይ ስልጠናን ድለዩ።
ኣብ ካልኦት ጽላታት ንጥፈታት እውን ናይ ስራሕ ልምምድ ክትገብርን ምስ ካልኦት ተቐበልቲ መሓውራት ብወለንታ ክትራኸብን ትኽእሉ ኢኹም።

ነጻ ስልጠና ብዛዕባ እዚ ዝስዕንብ እውን ትወሃቡ፤

  • PSC1 (ስልጠና ኣብ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ምልክታት)
  • ስልጠና ኣብ ክብርታት ሪፓብሊክ ፈረንሳ ምስ ሓያሎ ቴማታት ክትመርጽ ትኽእል፡ ባህሊ ፈረንሳ፡ ዓለማውነት፡ ዜግነት ወዘተ)።

ብተወሳኺ ከከም ሞያዊ ፕሮጀክትካ ካልኦት ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ከም BAFA (ሰርቲፊኬት ብቕዓት ንናይ ሓደ ኣመሓዳሪ ስራሕ)

ኣብ ወርሒ 610 ዩሮ ኣበል ትረኽቡ ።

ን8 ኣዋርሕ ኣብ ሰሙን 24 ሰዓታት ኣብ ምደባ፡ ኣብ ፈረንሳዊ ተዛረብቲ ጉጅለታት ፡ ደረጃ ፈረንሳ ንምምሕያሽ እቲ ዝበለጸ መገዲ እዩ።

ከምኡ እውን ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ነፍሲወከፍ ሰሙን ትመሃሩ፣, ምስ ደረጃኹም ዝተመጣጠነ ( እንተወሓደ 2 ሰዓታት ኣብ ሰሙን)።

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይልsc@fol73.fr ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ድሕሪ፡ ነዚ መደብ ንምዝታይን ዝኾነ ተልእኾታት ክጥዕመኩም ዝኽእል እንተኾይኑ ክንርኢን ክንረኽበኩም ኢና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
fol savoiefol savoieተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
adèle brardadèle brardተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት