Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mod'Action groupe 2 (niveau débutant)

Langues Plurielles
ኣዳላዊLangues Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 5 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምምሃር ኣብ ስፌትን ፋሽንን ንምስራሕ ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚኦም ኣብ ሞያ ስፌትን ፋሽንን ዝሰርሑ ወይ ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ዝወሃብ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት እዮም።


ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- ኣብ ፓሪስ ይነብሩ ወይ ይሰርሑ
- ኣብ ኣፋውን ጽሑፋውን ፈረንሳ ናይ ሕጂ A1 ወይ ናይ ሕጂ A2 ደረጃ ክህልዎም እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ምስ ዓማዊል፣ መሳርሕቲ፣ ኣካየድቲ ትካላት ብዝበለፀ ብኣፋውን ብፅሑፍን ምዝርራብን ምዝርራብን
  • ኣብ ሞያዊ ኩነታት ቀለልቲ ወይ ዝተሓላለኹ መልእኽትታት ክትጽሕፍን ከተንብብን ንኽትክእል ናይ ጽሑፍ ክእለት ምምሕያሽ

ኣብቲ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ባህላዊ ምብጻሕን ምውጻእን (ምርኢታት፡ ምርኢታት፡ ቤተ መዘክር...) ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ብኸምዚ ዝስዕብ ክትሃንጽ ትኽእል ኢኻ፤

  • ናይ ጉጅለ ስራሕ ምድላይ ክእለት ዓውደ መጽናዕቲ
  • ብሕታዊ ደገፍ
  • ኣብ ጽላት ፋሽን ኣብ ዝርከባ ማእከላት ስልጠናን ኩባንያታትን ምብጻሕ .

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ መደብን ዝቕጽል ዕለታት ስልጠናናን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
langues plurielleslangues pluriellesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
jospribjospribተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት