Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Ecole Gustave

Ecole Gustave
ኣዳላዊEcole Gustave

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 15 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 7 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምስልጠና ድራውሊኮ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን ሞያ እናተኸፈልኩም ሰልጥኑ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ጽላት ህንጻ ነጻን እናተኸፈለኩምን ስልጠና ምርካብ፣ ሞያ ቱቦ-መውዓዪ መሃንድስ ንምምሃር .


ምፍላጡ ዘገድስ!
እዚኦም ብኩባንያታት ኣዝዮም ተደለይቲ ሞያታት እዮም።

እቲ ስልጠና ብኽልተ መድረኻት ዝውደብ እዩ፤

  1. መሰረታዊ ትምህርቲ ናይቲ ሞያ ንምምሃርን ዝለዓለ ቴክኒካዊ ክእለት ንምምሃርን ናይ 3 ወርሒ ጽዑቕ ኮርስ (399 ሰዓታት ትምህርቲ) ። ከከም ኩነታትካ ካብ ፖለ ኢምፕሎይ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
  2. ናይ 12 ወርሒ መደብ ስራሕ-መጽናዕቲ ንግዲ (3 ሰሙን ኣብ ንግዲ 1 ሰሙን ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ)።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሰርቲፊኬት ዘለዎ ሰራሕተኛ ቱቦ ንምዃንን ኣብ ዝቖጽር ዘሎ ዓውዲ ስራሕ ንምርካብን ሰልጥኑ።

  • ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምእታው ደገፍ ረኸብ
  • ኣማራጺ ክትረክብሓገዝንንምርካብ።

ብሳላ እቲ ምልውዋጥ ንሓደ ትካል ኣወሃሂድካ ደሞዝ ትረክቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ነዚናይ ኦንላይን ቅጥዒ መሊእካ (ናይ ስብእና ሕቶታት ክትምልስ ኣለካ) እሞ ናብ ቤት ትምህርትና ክትጽንበር ቆጸራ ውሰድ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ዕለታት፡ ቀጻሊ ናብ ስልጠና ዝኣቱ ኣብ ሕዳር 2023 እዩ።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣብ ስልጠናታትና ናይ ምእታው ቅድመ ኩነት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
jeangustavejeangustaveኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት