Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU passerelle - Etudiants en exil (niveau B1 vers B2)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2

ዋጋ

50€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 8 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 4 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣበይ ?

ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊዮን 3 (ምዕቡል ደረጃ) ቋንቋ ፈረንሳ ተመሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን ፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና DU Passerelle ተማሃሮ ኣብ ስደት ዝህብ፤

 • ኮርሳት ፈረንሳ ናብ ደረጃ B2 ገጹ (ብድምር 200 ሰዓታት)፣ ኮይኑ
 • ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት፣ዘካተተ
 • ናይ ኮምፒተር ኮርሳት፣ ዘለዎ.
 • ኣብ ፈረንሳ ዩኒቨርሲቲኹምን ሞያዊ ፕሮጀክትኩምን ንምህናጽ ደገፍ ዝህብ እውን እዩ ።
ኣገዳሲ !
እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ መወዳእታ ሚያዝያ እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ስልጠና ዩኒቨርሲቲ ሊዮን 3 ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ሰሙን ካብ 20 ክሳብ 25 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣለካ ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ሚያዝያ ን20 ሰሙናት።

 • ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (ብጠቕላላ 200 ሰዓታት)
 • ፈረንሳ ንዕላማታት ዩኒቨርሲቲ (ብድምር 40 ሰዓታት)

ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር፡ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርግጋጽ ፈተናታት ትወስድ።


ኣገዳሲ !
ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኲንኩም ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ) ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብተወሳኺ ስሩዕ ትምህርታት

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ክትረኽብዎ ኢኹም፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ ምዃኑ፡ እቶም ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደቡ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣለዉ፡ ኣብ እዋን ኮርሳት ማስታወሻታት ምውሳድን ካብቲ ኮርሳት ወጻኢ ምኽላስን ክትመሃሩ፡ መግለጺታት ምቕራብ ፣ ንፈተናታት ተዳለዉ...

 • ትምህርቲ ትምህርቲ፣
 • ርኽበት ቤተ መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲ፣
 • ምምሕዳራዊ ደገፍ...
 • ኣገባብ ጽሕፈት (ብድምር 40 ሰዓታት)
 • ሕጊ ኣማራጺ፡ እንግሊዝኛ፡ ምሕደራ... (ብድምር 30 ሰዓታት)
 • module "ብኣፍ ምዝርራብ"፡ "ርእሰ-ምትእምማን ምጥራይ" (ብውሑዱ 18 ሰዓታት)

እቲ ስርዓተ ላዕለዋይ ትምህርቲ ፈረንሳ ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ሰብ ሞያ ንተማሃሮ ብውልቂን ብጉጅለን ኣሰንዮም ነቲ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክት ከስተንትኑ፡ ከከም ተኽእሎታት።

እቶም ሰብ ሞያ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትካን ክትጽሕፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝምስጠካ ኮርሳት ክትምዝገብ’ውን ይሕግዙኻ።

 • ትምህርቲ ኮምፒተር (ብድምር 20 ሰዓታት)
 • ናይ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን ቃለ መሕትት (ብውሑዱ 2 ሰዓታት)
 • ሞያዊ ውህደት ዓውደ መጽናዕትታት (ብድምር 32 ሰዓታት)።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

 • ሌላ ምስ ባህሊ ፈረንሳ – 20
 • ስፖርታዊ ንጥፈታት፣
 • ብተደጋጋሚ ባህላዊ ምውጻእ፣ .
 • ምስ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ርክብ፣
 • ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕትታት፣
 • ኣብ መንጎ ባህልታት ዝግበር ምልውዋጥ ንጥፈታት (ቋንቋ ስእሊ፡ ሙዚቃ፡ ጽሑፍ ወዘተ)
 • ወለንታዊ ተልእኾ ኣብ ማሕበር ከም ኣካል ናይቲ “ወለንታዊ ስራሕን ምሕደራን ኣብ ማሕበር” ዝብል ሞጁል (ብውሑዱ 20 ሰዓታት)።

ከመይ ንገብሮ?

ከመይ ከም ትምዝገብ : ንምፍላጥ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ፡ https://www.univ-lyon3.fr/du-passerelle

ናይ ምምልካት መዓልታት : ካብ መጋቢት ክሳብ ግንቦት ኮይኑ።

ርክብ : etudiants-exil@univ-lyon3.fr .

ድሕሪ ምልኣኽ እቲ መመልከቲ፡ ፋይልካ ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ንደረጃ ፈተናን/ወይ ቃለ መሕትትን ዕድመ ዝሓዘ ኢመይል ይመጸኩም እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nournourምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት