Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Association Revivre

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 12 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ, ዓርብ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሰሙን

እዚ ኣብ ፓሪስ ዝዋሃብ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት ነዞም ዝስዕቡ ደረጃታት A1.1 , A1, A2 ወይ B1 የጠዋልል።

ኣብ መዓልቲ ናይ 3 ሰዓታት ትምህርቲ ኣሎ። ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ሓሙስን ዓርብን (ብድምር ኣብ ሰሙን 12 ሰዓታት ማለት እዩ)። እቲ ኮርሳት ብደረጃ ዝተመደብኮሞ ግሮብ ናይ ንግሆ ወይ ድሕሪ ቀትሪ ክኸዉን ይኽእል።

ንኣፍልጦ!
ኣብ ዓመት ክልተ ስልጠናታት ኣሎ፡ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ለካቲት፡ ድሕሪኡ ካብ መጋቢት ክሳብ ሰነ። ንDELF ክትሓልፉ እትደልዩ፡ ንኽልቲኡ ስልጠናታት ክትወስዱ ኣለኩም።

ዝመጽእ መደብ : ካብ 2 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ክሳብ ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት (ን15 ሳምንታት)፡ ድሕሪኡ ካብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ሰነ 30, 2024 (ን16 ሰሙን) ክኸዉን'ዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብቅዓት ቋንቋ ፈረንሳ ብምምዕባል፡ ምስ ካልኦት ክትረዳዳእን ኣብ ፈረንሳ ኣብ መዓልታዊ ሂይወትኩም ንዘድልዮኻ ንጥፈታት ከም መጓዓዝያ ፡ ሕክምናውን ምምሕዳራውን ቆጸራታት ነፍስኻ ክኢልካ ባዕልኻ ንኽትገብር የኽእለካ።

ማሕበር ኸቪቭኽ (Revivre) ብዛዕባ ታሪኽን ስልጣነን ፈረንሳ ንምፍላጥ፣ ኣብ ቤተ መዘክርን ካልኦት ባህላዊ ቦታታትን ናይ ምብጻሕ መደባት የዳሉ።

ጎድኒ ጎኒ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ፡ ትምህርቲ ማሕበርና (Revivre) እዞም ዝስዕቡ ደገፋት እውን ይህብ እዩ

ከመይ ንገብሮ?

ን ናይ መመልከቲ ቅጥዒና ኣብ ነዚ ናይ ኦንላይ ክትመልእዎ ይግብእ ፡ https://airtable.com/shrOu3J2UXsUrn1qD

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
revivrerevivreኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
abderrahim111abderrahim111ተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
dirardirarተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት