Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mod'action groupe 1 (niveau intermédiaire)

Langues Plurielles
ኣዳላዊLangues Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 2.5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ

ኣበይ ?

ምምሃር ሞያ ስፌትን ፋሽንን ንምስራሕ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ሞያ ስፌትን ፋሽንን ዝሰርሑ ወይ ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ዝወሃብ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት እዮም።


ኣዝዩ ኣገዳሲ !
ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- ኣብ ፓሪስ ይነብሩ ወይ ይሰርሑ
- ኣብ ኣፋዊ ፈረንሳ ደረጃ B1 ወይ ልዕሊኡ ክህልዎም እዩ።
- ብጽሑፍ ደረጃ A2 ወይ ልዕሊኡ ክህልዎም እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ምስ ዓማዊል፣ መሳርሕቲ፣ ኣካየድቲ ትካላት ብዝበለጸ ብኣፋውን ብጽሑፍን ምዝርራብን
  • ኣብ ሞያዊ ኩነታት ቀለልትን ዝተሓላለኹን መልእኽትታት ክትጽሕፍን ከተንብብን ንኽትክእል ናይ ጽሑፍ ክእለት ምምሕያሽ ።

ኣብ እዋን ስልጠና ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ባህላዊ ምብጻሕን ምውጻእን (ምርኢታት፡ ምርኢታት፡ ቤተ መዘክር ወዘተ)
  • ኣብ ሞያዊ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ስልጠና ቦታታትን ኣብ ጽላት ፋሽን ዝርከባ ኩባንያታትን ምብጻሕ

ኣብቲ መደብ ናይ 10 ሰዓታት ናይ ኮምፒተር ወርክሾፕ ’ ውን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ici le progrመደብን ዝቕጽል ዕለታት ስልጠናናን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
langues plurielleslangues pluriellesኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት