Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Français Langue Etrangère de l’hôtellerie et de la restauration

Langues Plurielles
ኣዳላዊLangues Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 5 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 7 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ኣበይ ?

ምርካብ ትምህርቲ ኣብ ኢንዱስትሪ ሆቴል ቤት መግቢ ንምስራሕ ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኮርስ ንኣብ ኢንዱስትሪ ሆቴል ወይ ቤት መግቢ ክሰርሑ ንዝደልዩ ደለይቲ ስራሕ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት እዮም ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ስልጠና እዚ ኣብ ሞያዊ ኩነታት (ምስ ዓማዊል፣ መሳርሕቲ፣ ኣካየድቲ ትካላት) ርክብን ኣፋዊ ዝርርብ ንምምዕባል ዝዓለመ እዩ ።

እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ሞያዊ ኩነታት ቀለልቲ ወይ ዝተሓላለኹ መልእኽትታት ክትጽሕፍን ከተንብብን ንኽትክእል ናይ ጽሑፍ ክእለት ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ።

ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትኹም እዞም ዝስዕቡ ተግባራት ክትቀስሙ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ናይ ጉጅለ ስራሕ ምድላይ ክእለት ዓውደ መጽናዕቲ
  • ብሕታዊ ደገፍ ( 4 ውልቃዊ ቃለ መሕትት)
  • ኣብ ኢንዱስትሪ ሆቴልን መመገቢን ናብ ዝርከባ ማእከላት ስልጠናን ትካላት ንግድን ምብጻሕ .

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Espace Proximité Emploi
Espace Proximité Emploi
Gaby sourire
Gaby sourire

8 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
langues plurielleslangues pluriellesተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት