Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Kabubu

Kabubu Paris
ኣዳላዊKabubu Paris

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 35 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምድላው ንዲፕሎማ ኣሰልጣኒ ስፖርት ዝግበር ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቶም ቅድመ -ምብጻሕ ስልጠና እዚ ድማ ንናይ BPJEPS ስልጠና (ሞያዊ ምስክር ወረቐት መንእሰያት፣ ህዝባዊ ትምህርትን ስፖርትን፣ ደረጃ ዲፕሎማ ግዝኣት 4) ንምውህሃድ ዘዳልወካ ድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርት ኣሰልጣኒ ወይ መምህር ስፖርት ክትከውን

እቲ ስልጠና ዝህብ፤

  • ትምህርቲ ፈረንሳ ብስፖርትን መዘናግዕን ስነ-ቓላት ናብ ደረጃ B1 ንምብጻሕ
  • ሞያዊ ምድላው ንሞያ (ምድላው ንBPJEPS፣ ኣጠቓቕማ ኮምፒተር፣ ምድላይ ስራሕ፣ ሕጊ ዕዮ)
  • ናይ ስራሕ ልምምድ ስራሕ
  • ማሕበራውን ምምሕዳራውን ደገፍ።

እቲ መደብ ካብ 06 ጥቅምቲ 2023 ክሳብ 8 ለካቲት 2024 ብሙሉእ ግዜ (ኣብ ሰሙን 35 ሰዓታት) ክካየድ እዩ።

ኣገዳሲ!
ኣብዚ ስልጠና ንምስታፍ ኣብ Pôle Emploi ክትምዝገብ ኣለኩም ።
ከከም ኩነታትካ ንውሓት ግዜ እቲ ስልጠና ብ Pôle Emploi ክኽፈል ይኽእል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እዚ ናይ ምድላው መደብ ድሕሪኡ ብቑዕ ስልጠና BPJEPS (ሞያዊ ምስክር ወረቐት መንእሰያት፣ ህቡብ ትምህርትን ስፖርትን) ኣማራጺ APT (ኣካላዊ ንጥፈታት ንኹሉ) ወይ CQP ALS (Sports Leisure Animator) ክትገብር፣ ከም ኣሰልጣኒ፣ መምህር ወይ ስፖርት ክትሰርሕ ትኽእል ኣኒሜተር።
እዚኦም ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎም ሞያታት እዮም።

እቲ መደብ ንልዕሊ 200 ሰዓታት ሞያዊ ትምህርቲ ፈረንሳ ዘጠቓልል እዩ።

  • ዲጂታላዊ ስልጠና፡ ኣጠቓቕማ ኮምፒተር፡
  • ስራሕ ንምድላይ ዝሕግዙ መሰላትን ተግባራትን ዝምልከት ዓውደ መጽናዕትታት፣
  • ልምምድ. ምውሳድ እውን የተኣሳስር

ከመይ ንገብሮ?

  • ኣብቲ መደብ ተገዳስነት እንተሃልዩኩም፡ ነዚ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣብዚ ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም .
  • ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ formation@kabubu.fr
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
kabubukabubuተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት