Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Atelier Maurice Arnoult - Initiation cordonnerie (70 heures)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 2 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ምስልጣን ምውሳድ ንምስራሕ ጫማ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ን70 ሰዓታት ዝጸንሕ ሌላ ሞያ ጫማ ምፍራይ ጫማ ዝዓለመ እዩ፤

  • ባህርያት ቆርበት ኣለሊ
  • ብዛዕባ ኣናቶሚ እግሪ ኣፍልጦ ይሃልኻ
  • ንሓደ ጽምዲ ጫማ ቀሊል ጽገና ወይ ምሉእ ብምሉእ ምሕዳስ ግበር
  • ኣብ ግምት ከተእትዎም ዘለካ ጽገናታት መርምሮ
ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ኣብዚ ስልጠና፡ ኣካላዊ ምንቅስቓሳትን ምትዕጽጻፍን ናይቶም መሳርሒታት፡ ኣጠቓቕማ ዝተፈላለዩ ማሽናት፡ ምድላውን ምትእኽኻብን ዝተፈላለዩ ባእታታት፡ ናይ ስፌት ማሽን፡ ምውዳእ ናይ ሓደ ጫማ፡ ጽገና ናይቲ ጫማ ክትመሃሩ ኢኹም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ L'Atelier Maurice Arnoult ናይ ጫማ ሰራሕ ጫማ ሰራሕ ፍልጠት ምትሕልላፍ ይፈቱ።

እቲ ስልጠና ኣብቲ ኣብ 18ᵉ ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ብንኣሽቱ ጉጅለታት ዝካየድ ኮይኑ ብውዕዉዕ ሰብ ሞያ ዝምራሕ እዩ።

እቲ ሞሪስ ኣርኖልት ዝበሃል ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ዙርያ ንግዲ ጫማ ካልእ ስልጠናታት ይህብ፣ ክሳብ ምድላው ንCAP Cordonnier ከም ነጻ ሕጹይ ዝበጽሕ።

እዚ ምጅማር እዚ ቅድሚ ንነብስኻ ዝያዳ ቃል ምእታውካ ኣብ ንግዲ ጫማ ክትሰርሕ ዘለካ ድሌት ከተረጋግጽ የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ መእተዊ ምፍራይ ጫማ (70h) ከም እትደልዩ ብምግላጽ ብኢመይል info@maurice-arnoult.fr ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

በዚ ቁጽሪ ደውሉልና፡ 06 26 87 20 79

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
atelier maurice arnoultatelier maurice arnoultኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት