Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Chemin vers la qualification et l'emploi dans le sanitaire et social

ADAGE
ኣዳላዊADAGE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 21 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ትምህርቲ ኣብ ጥዕናን ማሕበራውን ንምስራሕ ፈረንሳ ምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ስልጠና ናይ ቋንቋ ስልጠና ንናይ ስደተኛታት ወይ ሓደስቲ መጻእቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽላት ጥዕናን ማሕበራዊን ተመኩሮ ዘለወን (ኣላዪት፣ ነርስ፣ መምህር ንኣሽቱ ህጻናት ወዘተ) እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ስልጠና’ዚ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጽላት ጥዕናን ማሕበራውን ክእለትን ተመኩሮን ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ወይ ሓደስቲ መጻእቲ፡ ምቹእ ናይ ሞያ መንገዲ ክሃንጻ የኽእላ።

እምበኣርከስ እዚ ስልጠና ኣብቲ ዓውዲ ንምስልጣን ወይ ስራሕ ንምርካብ ዘድሊ ናይ ቋንቋ ክእለት ዝህብ እዩ።

እዚ ስልጠና እዚ ኣብቲ ዓውዲ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ሞያታት መንገድኻ ክትረክብን ስራሕ ክትረክብን የኽእለካ መደብ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣክትረኽቡና ደሊኹም ብስልኪ ቁጽሪ 01 58 59 01 67 ወይ adage18@orange.fr ርኸቡና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
adageadageኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
issam boulekissam boulekተርጓሚ/ሚት
bohdan shmorhunbohdan shmorhunተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት