Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Culture et Langue en français (CLEF)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 9 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ረቡዕ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምውሳድ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ስልጠና ብቋንቋ ፈረንሳ ብደረጃ ጀመርቲ (A1/ጀማሪ)፣ ምስ መደብ ባህልን ቋንቋን ብፈረንሳ (CLEF) ዩኒቨርሲቲ ቱሉዝl'Université de Toulouse. ።

ጠቕላላ : 108 ሰዓታት ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE), ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ።

መደባት : ኣብ ሰሙን 9 ሰዓታት፡ ኣብ ሰሙን 3 መዓልታት፡ ሰኑይ፡ ረቡዕን ዓርብን።

ኣገዳሲ
ኣብዚ ስልጠና ንምስታፍ ግድን፤
- ሓታቲ ዑቕባ፣ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ፣ ስደተኛ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ዘለዎ ክኸውን
- ብውሑዱ 18 ዓመት ዝዕድሚኡን ዝተሓተ ደረጃ ባካሎሬት (ወይ ተመጣጣኒ) ዘለዎን ክኸውን
- ኣብ ቱሉዝ ወይ ኣብ ጥቓ ቱሉዝ ይነብር
- ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ትምህርቲ ንምቕጻል ወይ ዳግማይ ንምጅማሩ መደብ ምህላው
- ተበግሶን ድራኸን ድሉውን ምዃን ይግባእ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ ትምህርቲ ምስ ብቑዕ መምህር፡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ደረጃኻ ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳ ኣመሓይሹ
  • ኣብ መዓልታዊ ህይወት ምዝርራብ ኣዘውትሩ
  • ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይመሃሩ
  • ሞያዊ ስልጠና ይገብሩ
  • ስራሕ ንምርካብ ከኣሉ
  • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ኣካይዱ።

መመልከቲኹም ዕዉት እንተኾይኑ ኣብ ትምህርቲ ፈረንሳ ብነጻ ትሳተፉ ትእሉ ኢኹም።

እዚ መደብ እዚ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ይካየድ፣ ን4 ኣዋርሕ ስሩዕ ትምህርቲ ቋንቋ ንኽፍቀድ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣገዳሲ !
እቲ ናይ መመልከቲ ፋይል ካብ መስከረም ክሳብ ጥቅምቲ ንዝጅምር ዓመተ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ለካቲትን መጋቢትን ክለኣኽ ኣለዎ ።
  • እቲ መመልከቲ እንተተማሊኡ ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ሓደ ካብቶም መምህራን ናይቲ ስልጠና ቃለ መሕትት ክትገብሩ ጻውዒት ክመጸኩም እዩ።
  • ድሕሪ ቃለ መሕትት ተቐባልነት ረኺብኩም እንተኾይንኩም ንምፍላጥ ኢመይል ክመጸኩም እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
dilamidilamiኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
badrbadrተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት