Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Olivet Solidarité

Olivet Solidarité
ኣዳላዊOlivet Solidarité

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 4 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ተመሃሩ ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ እዚ ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ነጻ ናይ ሓባር ትምህርቲ ፈረንሳ እዩ። ኩሎም ደረጃታት ተቐባልነት ኣለዎም።

ዕላማታት :

  • ደረጃ ጽሑፍን ምዝራብን ፈረንሳ ኣመሓይሽ
  • ስራሕ ንምርካብ እኹል ደረጃ ይሃልኻ
  • ወግዓዊ ፈተናታት ምውሳድን ምሕላፍን (ንኣብነት፡ DELF፡ ዲፕሎማ መጽናዕቲ ቋንቋ ፈረንሳ)።

ትምህርቲ ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ዝተመርኮሰ ኮይኑ: ስራሕ ምድላይ: መዓልታዊ ህይወት ኣብ ሕብረተሰብ ፈረንሳ...ንምፍላጥ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እንተደኣ ጸጋታት ወይ ገንዘባዊ ሓገዝ ዘይብልኩም ኮይኑ!

ምስ ምህላወኹምን ደረጃኻን ዝተመጣጠነ ናይ ጉጅለ ትምህርቲ ክትረክብ ኢኻ።

ቋንቋ ፈረንሳ ጽቡቕ ምዝራብ ስራሕ ንምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፈረንሳ ምግስጋስ ብዙሓት ስራሓት ዝጠልቦ ደረጃ ክህልወካን ፈተና DELF ክትሓልፉን ።

እዚ መደብ እዚ ብዛዕባ ባህልን ቅርስታትን ፈረንሳ ምፍላጥካ ምስቲ ዝቕበለካ ሕብረተሰብ ክትወሃሃድ ቀሊል ይገብረካ።

ከመይ ንገብሮ?

ምዝገባ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ 5 ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈትና: 146 rue du Général de Gaulle, 45160 Olivet.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
olivet solidarité 45olivet solidarité 45ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
yoan pouzetyoan pouzetተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት