Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Kabubu

Kabubu Paris
ኣዳላዊKabubu Paris

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 4 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 35 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምርካብ ስልጠና ንምስራሕ ኣብ ኣድሕን ናይ ማይ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ብፕሮግራም ስፕላሽ Splash ዝፍለጥ ናይ ዲፕሎማ ኮርስ ናይ ማይ ህይወት ሓላዊ ንምዃን እዩ፣ ኣብ 3 ደረጃታት ዝወሀብ ስልጠና፤

  1. ካብ መስከረም ክሳብ ሕዳር 2023 : ምሕንባስን ፈረንሳዊ ፈተናታትን ነቲ መደብ ንምውህሃድ።
  2. ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ሕዳር 2023 : ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ ግዜ ምስ ናይ ህይወት ኣድሕን ሓላዊ ምሕንባስን ንናይ ፕሮግራም መእተዊ ፈተና ንምልምማድን ንምድላውን ናይ ምሕንባስ መደባት።
  3. ካብ ታሕሳስ 11 2023 ክሳብ 28 መጋቢት 2024 : ናይ ምሉእ ግዜ ስልጠና (35 ሰዓታት ኣብ ሰሙን)፣ ብነጻን ዝኽፈልን ብ Pôle emploi።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ እዋን እቲ መደብ መጀመርታ ብብሬቨት ደ ሰርቨይላንት ደ ባይናድ (BSB) ክትምረቕ ኢኻ እዚ ድማ ኣብ ማእከላት ትርፊ ግዜ ንትሕቲ ዕድመ ህጻናት ምክትታል የኽእለኩም።
ብድሕሪኡ ዕላማ ናይቲ መደብ ሃገራዊ ምስክር ወረቐት ድሕነትን ምድሓንን ማይ (BNSSA) ብምሕላፍ፡ መድድሕ ናይ ጃደጋ መይ ማይ ንምዃንን ንመንግስታዊ ወይ ናይ ብሕቲ ገማግም ባሕሪ፡ ናይ ብሕቲ መሐንበሲታት ክትከታተል ምኽኣልን፡ ከምኡ’ውን ንሓላዊ ህይወት ኣብ ምክትታል ህዝባዊ መሐንበሲታት ምሕጋዝን እዩ። .
ፈረንሳ ዘይዛረቡ ተሳተፍቲ እውን ኣብ መንጎ ሚያዝያን ግንቦትን ዲፕሎማ DELF (A2 ወይ B1) ክወስዱ እዮም።
ኣዝዩ ኣገዳሲ
ኣብዚ ስልጠና ንምስታፍ ኣብ Pôle Emploi ክትምዝገቡ ኣለኩም

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሞያ ናይ ህይወት ኣድሕን sauveteur aquatique ሎሚ ኣብ ፈረንሳ ብመልመልቲ ይድለ ስለዘሎ፡ በዚ ዲፕሎማ ስራሕ ክትረክብ ቀሊልን ቅልጡፍን እዩ።

  • በዚ ኣጋጣሚ ሓድሽ ሞያ ተማሃሩ
  • ከምኡ ውን ብቋንቋ ፈረንሳ ምዕባለን ዲፕሎማ DELF ምሕላፍን እዩ።
  • እንተላይ ሓድሽ ሞያዊ ክእለት ምምዕባል
  • ማሕበረ-ሞያዊ፣ ውልቃውን ሓባራውን ደገፍ ክህልዎም እዩ።

እዚ መደብ እዚ ንስደተኛታት፡ ተጠቀምቲ ንኡሳን ሓለዋ፡ ሃገር ዘይብሎም ሰባት፡ ተጠቀምቲ ግዝያዊ ሓለዋን ሓደስቲ መጻእን ክፉት ኮይኑ፡ ንህዝቢ ፈረንሳ እውን ክፉት እዩ።

እዚ ሞያዊ ስልጠና ማሕበራዊ ምትእስሳር ክትፈጥርን ሓደስቲ ሰባት ክትላለን የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

  • ኣብቲ መደብ ተገዳስነት እንተሃልዩኩም፡ ነዚ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ኣብዚ ici.ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም .
  • ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ናብዚ ዝስዕብ ኢመይል ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ፡ formation@kabubu.fr
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
kabubukabubuተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት