Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Le Centre international de langue et civilisation (CILEC)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 3 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ኣበይ ?

ምውሳድ ጽዑቕ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርስ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ስልጠና እዚ ናይ 20 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣብ ሰሙን ኮይኑ

  • ደረጃ ዝርርብ ጽሑፋውን ፈረንሳኻ ንምምሕያሽ
  • ምስ ባህሊ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምርኻብ።

እቲ ስልጠና ንግሆ ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 14+ ኣብ ሰሙን 1 ወይ 2 ድሕሪ ቀትሪ ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ እዩ ።

እዚ ኣብ 2 ሰሚስተር ዝውደብ ኮይኑ፤
- 1ይ ሰሚስተር (ናይ ጽዑቕ ስራሕ እውን)፦ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ
- 2ይ ሰሚስተር (ጽድያ ፣ ወይ ምሕፋስ ምህርቲ)፡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ኣብ ኩሉ ኮርሳትናይ ተሳትፎ ናይ ስልጠና ምስክር ወረቐት ትረክብ ምርካብ ዘጠቓለለ እውን እዩ።

ነዚ ስልጠና ንምውሳድ ምምልከቲ ንምእታው ንግድን ክትገብርዎ ዘለኩም፤
- ዕድመ ልዕሊ 18 ዓመት ምዃን
- ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወድኡ (ደረጃ ባካሎሬት)
- ፊደላት ላቲን ምልከት ማለት ናይ ፈረንሳ ኣጸሓሕፋ ኣልፋቤት ምፍላጥ።
- ብቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ A1 ከምዘለኩም ዝምስክር ሰነድ ምህላው።
- መንበር ፍቓድኩም ናይ ትሕቲ 5 ዓመት ምስ ዝኸውን
- ናይ ስደተኛ ወይ ሃገር ኣልቦ ሰብ ኩነታት ምስ ዝህወኩም፣ ወይ ድማ ተጠቃሚ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ክኸውን ምስ እትኾኑ
- እንተደኣ ዜግነት ናይ ሓንቲ ሃገር ሕብረት ዘይብልኩም ኮይኑ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ቅድሚ ምጅማር ትምህርቲ ፡ ዝምጥነኩም ጉጅለ ንምርካብ ደረጃ ፈተና ይውደብኣሎ።

ናይ ዝርርግሕኦም ደረጃ ድማ ካብ ደረጃ A2 ክሳብ ደረጃ C1 ዝወሃቡ ኮርሳት ኣለዉ።

ትምህርቲ ንምምጥዕዓም ቁጽሪ ናይ እቶም ተሳተፍቲ 19 ተምሃሮ ክበዝሑ የብሎምን።

ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ ብምኻድ መጽሓፍቲ፡ ቪድዮታት፡ ሰነዳት...ምክትታል ከምኡ’ውን ቋንቋ ፈረንሳዊ ምምሕያሽ ከኣሉ ትኽእል ኢኻ።

ሰብ ሞያ መምህር-ቤተ-መጻሕፍቲ ሓበሬታ ንምርካብ ክሕግዝኹም እዮም።

ኣብ ከተማ ዑደት ምግባር፡ ባህላዊ ምብጻሕን ጉጅለኣዊ ንጥፈታትን ብቐጻሊ ምውዳብ።

ከመይ ንገብሮ?

  • ደውሉልና ብስልኪ፡ 04 77 43 79 73
  • ጽሓፉልና ብኢመይል ፡ cilec@univ-st-etienne.fr
  • ምጹና ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ፤
  • 42023 Saint-Étienne CEDEX 221 rue ደኒስ ፓፒን
ናይ ቤት ጽሕፈት ስራሕ ሰዓታት፤
ሶኒ፡ ካብ ሰዓት 8፡30 ክሳብ ሰዓት 12፡30
ሰሉስ፡ ረቡዕ፡ ሓሙስ፡ ካብ ሰዓት 8፡30 ክሳብ ሰዓት 12፡30 ካብ ሰዓት 1፡30 ክሳብ ሰዓት 17 ድሕሪ ቀትሪ።
ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 8፡30 ክሳብ ሰዓት 12፡30.፡ ካብ ሰዓት 1፡30 ክሳብ ሰዓት 14፡30 .

ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮርሳትን ዝመጽእ ስልጠናን ኣብ መርበብ ሓበሬታt ici. ኣብዚ ኣሎ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
cileccilecተርጓሚ/ሚት
fatenfichfatenfichተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
issam boulekissam boulekተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
lelita305lelita305ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
abubaker-nemairyabubaker-nemairyተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
tsundotsundoተርጓሚ/ሚት
harry-potterharry-potterተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት