Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Centre Alpha Choisy

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 12 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ናይ ፈረንሳ ኮርስ ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ካብ ደረጃ A1 ክሳብ B1 ዝወሃብ ኮርሳት ፈረንሳ፡ ብዘይካ ናይ OFII ኮርሳት።

ዕላማታት፡ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምዝርራብን ምውህሃድን፡ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ምምሕዳር።

ኣስተውዕሉ
እቲ ስልጠና ሞያዊ ፕሮጀክት ኣብ ምህናጽ፣ ስራሕ ኣብ ምድላይን ምምሕዳራዊ ኣገባባት ኣብ ምፍጻምን እውን ደገፍ ይህብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ምስ ሓደ ኣማኻሪ ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትን ውልቃዊ ቃለ መሕትትን ይውደብ።

ኣዚ ማሕበራዊ መንጐኛ ከከም ድሌታት ጥዕናኻ (ንኣብነት ናብ ክኢላ ሕክምና ምርኣይ) ከምኡ’ውን መሰላትካ ንኽትረክብ (ንኣብነት ንRSA ምሕታት) ይሕግዘኩም ይኽል ።

ህዝባዊ ጉዳይ ጸሓፊ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባትካ ይሕግዘካ (ንኣብነት ወግዓዊ ደብዳቤ ምጽሓፍ)።

ንሕብረተሰብ ፈረንሳ ብዝበለጸ ንምርዳእ ንምሕጋዝ፡ ነታ ከተማ ክትበጽሕን ኣገደስቲ ቦታታት ኣበይ ከምዘለዉ ክትዕዘብን (ንኣብነት ፖስታ ቤት፡ መደበር ባቡር ፡ ኣዳራሽ ከተማ) ከምኡ’ውን ናብቲ ቤተ መዘክር ብምብጻሕ ብዛዕባ ባህሊ ክትፈልጥን የቕርበልካ .. ኣስታት ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ይካየድ።

እዚ ናይ ኮርሳት ፈረንሳ ንወግዓዊ ፈተናታት ምድላው ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ከም DELF ዝኣመሰለ እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና፡ ኣብ መበል 13 ዞባ ምስ Maison de la Médiation Numérique ብምትሕብባር ዝተዳለወ ዓውደ መጽናዕትታት ዘለዎ ኮምፒተር ከመይ ጌርካ ከም እትጥቀም ክትመሃር ትኻል ኢኻ።

እዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ክፍለ ግዜ ከከም ደረጃኻ ዝተፈላለየ ልምምዳት ዘለዎ ንጽሑፍ ፈረንሳ ዝውፈ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ላራ ቦስኮ ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም፤BOSCO :

ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ደረጃኻ ንምርግጋጽ ናይ ፈረንሳ ፈተና ክትወስድን ኣብቲ ዝምልከቶ ጉጅለ ክትምዝገብን ኢኻ።

ናይ OFII ወረቓቕቲ፣ ናይ መንበሪ ምስክር ወረቐት፣ ቅብሊትኩም ወይ መንበሪ ፍቓድኩም ሒዝኩም ክትመጹ ኣይትረስዑ...

ድሕሪኡ ነቲ ናይ ምዝገባ ቅጥዒ ብሓባር ክንመልኦ ኢና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
choisypedagogie13choisypedagogie13ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
nounouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት