Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ሓተትቲ ዑቕባ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 1 heure

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃኹም ንምፍላጥ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ነዚንምፍላጥ ዝግበር ውልቃዊ ኣኼባ

  • ናይ ጽሑፍን ምዝራብን ፈረንሳ (ምዝራብ፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምርዳእ)
  • ምእንቲ ኣብ ጥቓኹም ዝርከቡ ናይ ፈረንሳ ኮርሳትንኽትሳተፉ ምኽትክእሉ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እቲ እትረኽብዎ ገምጋምን ከከም ደረጃኻን ስልጠና ንምርካብ ይከኣል።

ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ብምምጻእ ክንረኽበኩም ንኽእል ኢናን ወይ ድማ ኣብቲ ኣብ ብሎይስ ዝርከብ ወይ ናብ መሻርኽትና ክንቅበለኩም ንኽእል ኢና።

እንተደኣ ሞያዊ ስልጠና ንምውሳድ ፣ ደረጃ ብቕዓትኩም ናይ ቋንቋ ብፈረንሳ ንምፍላጥ ደሊኹም ኣለናኩም።

ቅድሚ ወግዓዊ ፈተና ፈረንሳ ምውሳድኩም ደረጃንምፍላጥ (ንነባሪ ካርድ ንምሓዝ ፡ ንዜግነት ንምርካብ ፡ ንስልጠና ሓጋዚ ነርስ ካልእን ንምሕላፍ ወዘተ)።

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይልና : contact@cria41.org

ብስልኪና ፡ 02 54 43 40 84

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
isabelle daumasisabelle daumasኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት