Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ሓተትቲ ዑቕባ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 1 ሰዓት

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃኹም ንምፍላጥ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ነዚንምፍላጥ ዝግበር ውልቃዊ ኣኼባ

  • ናይ ጽሑፍን ምዝራብን ፈረንሳ (ምዝራብ፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምርዳእ)
  • ምእንቲ ኣብ ጥቓኹም ዝርከቡ ናይ ፈረንሳ ኮርሳትንኽትሳተፉ ምኽትክእሉ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እቲ እትረኽብዎ ገምጋምን ከከም ደረጃኻን ስልጠና ንምርካብ ይከኣል።

ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ብምምጻእ ክንረኽበኩም ንኽእል ኢናን ወይ ድማ ኣብቲ ኣብ ብሎይስ ዝርከብ ወይ ናብ መሻርኽትና ክንቅበለኩም ንኽእል ኢና።

እንተደኣ ሞያዊ ስልጠና ንምውሳድ ፣ ደረጃ ብቕዓትኩም ናይ ቋንቋ ብፈረንሳ ንምፍላጥ ደሊኹም ኣለናኩም።

ቅድሚ ወግዓዊ ፈተና ፈረንሳ ምውሳድኩም ደረጃንምፍላጥ (ንነባሪ ካርድ ንምሓዝ ፡ ንዜግነት ንምርካብ ፡ ንስልጠና ሓጋዚ ነርስ ካልእን ንምሕላፍ ወዘተ)።

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይልና : contact@cria41.org

ብስልኪና ፡ 02 54 43 40 84

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
isabelle daumasisabelle daumasኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት