Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Refugee Food

Refugee Food
ኣዳላዊRefugee Food

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ስደተኛታት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 3 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 6 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ኣብ ሞያ ምግብና ንምስራሕ ስልጠና ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሞያ ምኽሻን ብቕዓት ዝወሃብ ስልጠና ’ ዩ

ስለዝኾነ ድምእዚ ስልጠና ዓለም ለኻዊ ባህላዊ ወይ ሓባራዊ መመገቢ፡ ኣብ ክሽነ ወይ ኣብ ኣገልግሎት ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ዝዓለመ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ።

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ዘድልዩ።

 • እንተደኣ ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ ፣ወይ ድማ ሓድሽ መጻእቲ ናይ ምስራሕ ፍቓድ ዘለኩምን ምስ እትኾኑ
 • ደረጃ ፈረንሳ ቋንቋ A1.1 ፈረንሳ ምህላዉ
 • ኣብ CIR ን OFII ዝፈረሙን ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ዝወድኡን እዮም።
 • ከምኡውን ኣብ Pôle Emploi ተመዝገቡ።
 • ኣብ ክፍሊ ዞባ Hauts-de-Seine. ንዝንብሩ።
ቅድመ ስልጠና ምስክር ወረቐት ብ ፈረትና ናይ ብሕቶ ክወሃብ ይኽእል።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምእንቲ ኣብ ጽሑፍን ምዝራብን ንኽትስጉሙ ምስ ደረጃኹም ዝተመጣጠነ ን ኽኸውን ትምህርቲ ፈረንሳ ብመምህር FLE (ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ) ይወሃብ፦

 • መሰረታዊ ፍልጠት (ንባብ፡ ምጽሓፍ) ምግምጋም።
 • ን ስራሕ ዝኸውንቴክኒካዊ ቃላት ምርዳእ።
ቅድሚ ናብ ስልጠና ምእታውኩም ናይ ፈረንሳ ፈተና ይካየድ።
ኣብ ሞያዊ ህይወትኩም ናጻ ንምዃን ኣብ ጽላት መመገቢ ዝምልከት መሰረታዊ ተግባራት ሕሳብ ዘደልድል ዘካተተ ትምህርቲ እውን ይቐርብ።
 • ብ ኸመይ ሲቪ ከም ዝጸሓፍ ን ናይ ተበግሶ ደብዳበ ምጽሓፍን ፍለጥ
 • እጠቓቕማ ዲጂታል ምጥቃም ተማሃር: ደብዳቤ ምጽሓፍ፣ ብ ቐጥታ ኣብ ዝግበር ናይ ኦንላይን ኣገባብ ስልተና ምውሳድ...
 • ምምጝባል ሞያዊ ክእለት : ሕግታት ጥዕናን ድሕነትን: ቴክኒካዊ ምልክታት ምሕላው...
 • ናይ ስራሕ ትካላት ምብጻሕን ተራ ምጽዋትን።

ድሕሪ እቲ ስልጠና ኣብ መወዳእትኡ ፡ ፍልጠትኩም ንምጥቃም፡ ድርኺትካ ንምርኣይን ኣብ ስራሕ ዘለኩም ተገዳስነት ንምርግጋጽን ናይ ስራሕ ልምምድ ክተካይዱ ኢኹም። ንናይ ምኽሻን ስራሕ ከቑጽረኩም ይኽእል እዩ።

ብተወሳኺ እውን ካልእ ብቑዕ ኮርስ ከተዕብዩን ኣብ ሓደ ፍሉይ ሞያ ክትነጥፍን እውን ትኽእሉ ኢኹም: ንኣብነት ንግዲ ጸሓፊ ክሽነ ( Programme Tournesol ) ዝበሃል መደብ ብምሕጋዝ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ፕሮግራም ቱርነሶል ዝያዳ ንምፍላጥ : ኣብ ፋይል Refugees.info ርአዩ።

ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስን ድሕሪ ስልጠናኹም (ክልተ ወርሒ) ካብ ውልቃዊ ምክትታል ክትጥቀም ትኽእል ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ናብቲ ስልጠና ተወዳደርቲ ንምዃን ብኤስኤምኤስ ናብ 07 65 80 86 48 ወይ ብኢመይል ናብ... trainings@refugee-food.org ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ። ልኣኹ

ምግላጽ ኣብ ግምት ኣእትው፤

 • ምሉእ ስምኹም ማለት ስምን ስም ኣቦን
 • ቁጽሪ ተሌፎን

ዝቕጽል ክፍለ ግዜ፤

ካብ መፋርቕ ጥቅምቲ 2023 ክሳብ መፋርቕ ጥሪ 2024 ኣብ ፓሪስ ደፓርትመንት 5

ነቲ ቅጥዒ ብምእላል ናይ ምእታው ረቛሒታትና ኣብዚ ኣለኩም

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
refugeefoodrefugeefoodተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
pierrecpierrecተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት