Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Un métier pour demain : parrainage professionnel

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 3 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 2 በብ ውሱን ግዜ ናይ ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ናይ ስራሕ ዓለም ተለልዩ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓፈሻዊ ሓለዋኻ ምስ ረኸብኩም፡ ሕጂ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣሎካ፡ ኣብ ፈረንሳብ ከመይ ስራሕ ከም ዝድለ ኣበይ ከም እትደሊን ግን ናይ ግድን ኣይትፈልጥን ኢኻ።

እዚ መደብ እዚ ምስ ሰብ ሞያ ርክብ ንምግባር ኣብ ፈረንሳ ሰባት ከመይ ከም ዝሰርሑ ንኽትፈልጡ ንምፍላጥ ዝዓለመ እዩ...

ሞያዊ ስፖንሰርሺፕ ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ክድግፈካ ድሉው ዝኾነ ሰብ ብቐጻሊ ክትራኸብ የኽእለካ። እዞም ስሩዓት ኣኼባታት እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ፡ እንተወሓደ ን3 ኣዋርሕ ይካየዱ።

ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስ ነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ከከም ሞያዊ ፕሮጀክቱ ካብ ውልቃዊ ምክትታልን ብሕታዊ ደገፍን ተጠቃሚ ይኸውን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብዛዕባ ኩነታት ስራሕ፡ ብልጫታት ስራሕ ኣብ ፈረንሳ፡ እቶም ዝቖጽሩ ዘለዉ ጽላታት ንጥፈታትን ሞያታትን ሕቶታት ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም...ንምርካብ የኽእል

ተመኩሮ ንዝመኽሩኻ ሰባት ከተካፍል ። ስልጠና፡ ልምምድ፡ ስራሕ ወይ ናይ ገዛእ ርእስኻ ንግዲ ንምምዕባል ውጥን ስራሕ ንምድላው ክሕግዙኻ እዮም።

እቶም ሓገዝትኹም ምስ ሰባት ካብ ሞያዊ መርበቡ ከላልየካ እዩ፣ ምስ ኩባንያታት ከራኽበካ እዩ፣ ምናልባት ኣብ ከባቢኻ ከርእየካ እዩ፣ ከምኡውን/ወይ ድማ ንስራሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ተመኩሮን ፍልጠትን ከተጉልሕ፡ ኣብ ቃለ መሕትት ብከመይ ከም እትህሉ ክትፈልጥ ይግባእ፡ ቅኑዕ ሕቶታት ክትሓትት፡ እቲ ትካል ክቖጽረካ ከም ዝደሊ ክትመሃር ኢኻ።

ብክእለት ቋንቋ ብፈረንሳ ክትስጉምን ኣብ ስራሕ ርእሰ-ምምሕዳር ክትገብርን ምስ ሓደ ኣብ ጽላት ንጥፈታትካ ስነ-ቓላት ዝፈልጥ ዝርከብ ሰብ ተዘራረብን ምልውዋጥን።

ከመይ ንገብሮ?

እምበኣር ምስ Pierre-Yves Orlianges ቆጸራ ውሰዱ ፣ ኣብ ማእከል ውህደት/CPH ፈረንሳ Terre d'Asile ኣብ Rouen: pyorlianges@france-terre-asile.org

ብሓባር ድማ ብዛዕባ ተመኩሮኹምን ሞያዊ ድሌታትኩምን ዝምልከት መሕተቲ ጽሑፍ ክንመልእ ኢና፡ ኣነ ድማ ከምዚ ናትኩም ወይ ንስኻትኩም ክትሰርሕዎ እትደልዩ ስራሕ ዝሰርሕ ጎድፋደር ወይ ጎድማደር ክደሊ እየ።

ኣብዚ ከከም ምህላውካን ትፈትዎ ዓውድታትን፡ ምስ ሓደ ጎድፋደር ወይ ጎድሞደር ቡን እናሰተኻ ክትራኸብን ስፖንሰርሺፕ ክትጅምርን ክንሕብር ኢና።

ምእንቲ ንስኻን ስፖንሰርካን ኣብዚ ስፖንሰርሺፕ እንታይ ክትገብሩ ከም እትደልዩ ብሓባር ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ድግግም ናይ ኣኼባ ሰዓታት (ብውሑዱ ኣብ ወርሒ ክልተ ኣኼባታት)
  • ናይ ኣወዳድባ ናይቲ መደብ።

ምዕባለኹም ንምምዝጋብ፡ ብሓባር ስዒቡ ዝመጽእ ንእሽቶ መጽሓፍ ክትመልኡ ኢኹም፡ ድሕሪኡ ድማ ክትዕቅብዋ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
cphrouencphrouenተርጓሚ/ሚት
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት