Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d'Azur)

AFUCA
ኣዳላዊAFUCA

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲቤተሰብን ፣ ቆልዑ ፈረንሳን

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ሓገዝን ደገፍን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበርና ኣብ 2016 ኣብ ኒስ ዝተፈጥረ ማሕበር AFUCA (Association Franco-Ukrainienne Côte d’Azur) ንማሕበረሰብ ዩክሬን ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ንምውካልን ባህሊ ዩክሬን ንህዝቢ ፈረንሳ ንምፍላጥን ዝዓለመ እዩ።

እቲ ማሕበር ንህጻናት ትምህርቲ ቋንቋ ዩክሬን (ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም) ከምኡ’ውን ብዙሓት ባህላዊ ፍጻመታት የዳሉ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንሕና ዩክሬናውያን ኢና ሓደስቲ ኣባላት ማሕበረሰብ ምሕጋዝ ድማ ተልእኾና እዩ ተኽእሎና ።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ እንተድኣ ኣድልዩካ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ኣብ 2018 ዝተፈጥረ ኩናታት ኮይኑ፣ ዕላማና ድማ ቤት ትምህርቲ ቀዳም፡ ካብ ዩክሬናዊ መበቆል ዘለዎም ስድራቤታት ዝመጹ ህጻናት ንምጥርናፍ ዝዓለመ እዩ። ስርዓተ ትምህርቲ ናይዚ ቤት ትምህርቲ፡ ሓያሎ ኮርሳት ኣብ ፕላስቲክ ኣርትስ፡ ምምሃር ቋንቋ ዩክሬን፡ ባህላዊ ባህሊ ሙዚቃን ትያትርን ዘጠቓልል እዩ።

ማሕበርና ካብ 2016 ጀሚሩ ይሰርሕ ዘሎ ኮይኑ፣ ብዙሓት ቀጻሊ ስጉምትታት ኣለዉና፡ ባህሊ፡ ህጻናት፡ ሰብኣዊ ሓገዝ፡ ደገፍ...ዝገብር ማሕበር እዩ

ከመይ ንገብሮ?

ትኽእሉ ኢኹም :

  • ብስልኪ ቁጽሪ 0782226180 ደውሉ።
  • ወይ ድማ ጽሓፉልና ፡ contact.afuca@gmail.com
  • ወይ ድማ በቃ ንዑ ርኣዩና: 45 Rte de Grenoble, 06200 Nice, France
ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
afucaafucaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
dahl94dahl94ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
dardadardaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
marissamarissaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት