Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Terrains d'Avenir

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት, ደቐንስትዮ

ዋጋ

ብነጻ

ስፖርት ኣብ ፓሪስ ንግበር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

Terrains d'Avenir ዝተበህላ ማሕበር ኣብ Île-de-France ስፖርት ብነጻ ልምምድ ዝግበር መደብ እዩ ።
ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ነቕርብ፤

  • ስፖርታዊ መደባት፣
  • ስፖርታዊ ውድድራት፣
  • ማሕበረ-ባህላዊ ምውጻእ፣
  • ምስ ሞያ ስፖርትን ስፖርትን ዝተኣሳሰር ስልጠና... ይህብ
እቲ መደብ ኣብ ለካቲት 2022 ዝጀመረን ኣብ መወዳእታ 2024 ክዛዘም እዩ መደብ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ብዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝቐርብ ስፖርታዊ ማሕበራት፣ ንጥፈታት ንኹሉ ክፉት ስለዝኾነ፡ ኣብኡ ንምስታፍ ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልን።

ብዛዕባ እዚ መድደብ ዝልምከት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ካብ ሰኑይ ክሳብ ቀዳም ኣብ ፓሪስ 30 ስፖርታዊ መደባት ክትረኽቡ የኽእለኩም።

እንተአኣ ተገዳስነት እንተሃልዩኩም ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና መደብ ንጥፈታትና ክትዕዘቡ ድሕር ኣይትበሉ።

እምበኣርከስ ፣ ካብዞም 30 ሰሙናዊ ንጥፈታት፡ ልዕሊ 15 ዝተፈላለዩ ስፖርታት፡ ኩዕሶ እግሪ፡ ኩዕሶ ሰኪዔት፡ ዓቐብ፡ ሳዕስዒት፡ ምሕንባስ... ካልእ ብዙሕን ዝርዝራት ነቕርበልኩም ኢና።

እዚ ፍሉይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክፉት መደባት እውን ይቐርብ።

ከመይ ንገብሮ?

  1. ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትና እትረኽብዎ መደብ ንጥፈታት ርኣዩ ።
  2. ናብቲ እትደልይዎ ንጥፈት ተሳተፉ።
  3. ኣብኡ ምስ በጻሕኩም ፡ ናይ ምትሕግጋዝ ፍቓድካ ክትረክብን በዚ ኸኣ ኣባል ቴረይን ዲ ኣቨኒር ክትከውንን ኣብቲ መደብ ሓድሽ ምዃንካ ክትገልጽ ይግባእ ።
  4. ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእሉ ኢኹም፣ ናይ ምትሕግጋዝ ፍቓድካ ምሳኻ ሒዝካ ክትከይድ ትዝክር።
ኣብቲ መድደብ ምስ ቴራን ዲ ኣቨኒርTerrains d'Avenir, ክትወዳደዱ እኳ እንተዘይከኣልኩም ፣ ግን ከኣ ግን ናብ ሓደ ክለብ ከነምርሓኩም ንኽእል ኢና።

ኣብ ገለ ገለ ንጥፈታት ቅድሚ ምስታፍኩ ም ምዝገባ የድሊ። እዚ ኣብቲ ናይ ንጥፈታት መደብ ተገሊጹ ኣሎ።

ከምኡ ውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፣ ስፖርትኩም ክትረኽቡ እንተዘይክኢልኩም ብዛዕባኡ ኣቀዲምኩም ክትነግሩና !

ኣብ Instagram: @terrains_davenir

ኣብ Twitter: @TerrainsdAvenir

ኣብ Facebook: Terrains d'Avenir

ኣብ LinkedIn: Terrains d'Avenir

ብኢመይል ናብ infos@terrainsdavenir.fr ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢታትና ርኸቡና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
terrains d'avenirterrains d'avenirተርጓሚ/ሚት
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
elinakhnelinakhnተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
guillaume dumas (pe)guillaume dumas (pe)ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት