Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Tunaweza

Tunaweza
ኣዳላዊTunaweza

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ

ኣበይ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ብጸወታ ምልምማድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ምስ ሓያሎ ካብ ሃገራት ኣብ ኩሉ ክልል ዕድመ ዘለዎምን ሰባት ፈረንሳ ንምምሃር ብጉጅለ ዝቐለለ ጸወታታት።

እቶም ጸወታታት ፈረንሳ ብቐለልቲ ቃላትን ሓረጋትን ዝግለጹ ኮይኖም፡ ብዝበዝሑ ተሳተፍቲ ንምርዳእ ዝከኣል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ብዝበለጸ ብቋል ተረዲእካ ምዝርራብ
  • ስነ-ቓላት ሕግታት ጸወታ ተማሃሩ
  • ኣብ መዓልታዊ ህይወትኩም ዝያዳ ናጻ ኩኑ።


ብሳላ ናይ ጋንታ ጸወታታት፡ ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸቡን ክትዕልሉን፡ ዝተፈላለየ ላህጃታት ክትሰምዑን፡ ንሓድሕድኩም ክትተሓጋገዙን ወዘተ ... ይክእሉ

ዘለኩም ኣካፍሉ ግበሩ፣ ጽቡቕ ግዜ ኣስተማቕሩ፣ ተዛነዩ፣ ጸወታታት ፈረንሳ ርኸቡ...

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ቶማስ ብስልኪ ቁጽሪ 06 28 34 30 20 ብኤስኤምኤስ ወይ ናይ ዋትስኣፕ መልእኽቲ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም ።


ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
tunawezatunawezaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት