Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Volont'R

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 24 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ኣብ Centre-Val de Loire ሲቪካዊ ኣገልግሎት ምፍጻም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 10 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ስደተኛታት ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት (ምትሕግጋዝ፡ ባህሊ፡ ከባቢ፡ ትምህርቲ፡ ዝኽሪ፡ ስፖርት ወዘተ) ሓፈሻዊ ረብሓ ዘለዎም ተልእኾታት ሲቪክ ኣገልግሎት ን ኽሳተፉ ይገብር

ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ እቶም ንደቂ 16-25 ዓመት ክፉታት እዮም ፣ ወይ ድማ እቲ ሰብ ስንክልና እንተሃልይዎ ንዕድመ 30 ዓመት እውን ይኽእል።

እቶም ተልእኾታት እናተኸፈልኩምሎም። ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ይጸንሑ ፣ ኣብ ሰሙን ካብ 24 ክሳብ 35 ሰዓታት ዝወስድ ተግባራት ዝተዳለዉ እውን እዮም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ክልተ ዓይነት ነጻን ግዴታውን ስልጠናታት ይወሃቡ፤

  • PSC1 (ስልጠና ኣብ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ምልክታት)
  • ዜግነትን ሲቪካዊ ስልጠናን ምስ ሓያሎ ቴማታት ክትመርጽ ትኽእል፡ ባህሊ ፈረንሳ፡ ዓለማውነት፡ ዜግነት ወዘተ)።

ኣብ ምሉእ እቲ ኮርስ ፡ ኣብ ስራሕካ ዝሕግዘካን ኣብ መጻኢ ፕሮጀክትካ ዝመርሓካን መምህር ተዓጂብካ ክትመጽእ ኢኻ ።

ከከም ሞያዊ ፕሮጀክትካ ካልኦት ኮርሳት እውን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ፤

  • BAFA (ናይ ኣመሓዳሪ ስራሕቲ ብቕዓት ምስክር ወረቐት)
  • ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ ትምህርቲ ምስ ደረጃኻ ዝተመጣጠነ...

ኣብ እዋን ሲቪካዊ ኣገልግሎትካ ፡ ንውሓት ግዜ ናይቲ ውዕል ብዘየገድስ፡ ኣብ ወርሒ ብመንግስቲ ዝምወል €489.59 ኣበል ትረክቡ።

ኣብ ምድርጃው ዝሕግዘኩም እውን €111.35 ሓገዝ ክኸፍለኩም እዩ ።

  • ወይ ብገንዘብ
  • ወይ ብዓይነት: ትኬት ቤት መግቢ: መግቢ: ካንሸሎ ወዘተ. ክትክፈሉ ትኽእሉ
  • ሕድሕዳው ተመክሮ ተለዋዊጥኩምን ተማሃሩን።
  • ሞያዊ መርበብካ ሃነጽ።

ከመይ ንገብሮ?

ንማሪ ኣርናውልት፡ ዞባዊ ኣተሓባባሪት ኣገባባት ብስልኪ ቁጽሪ ፡ 02 38 56 87 65 ወይ 07 57 42 17 36 ደውሉ።

ወይ ድማ ብቐጥታ ንዑ ርኣዩና (ኣብ ታሕቲ ካርታ ርአ)፤


UFCV
57, rue du Général de Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
ufcv cvlufcv cvlኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
анастасияанастасияተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት