Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mémoires Plurielles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ታሪኽ ስደት ኣብ ዞባ ሴንተር-ቫል ደ ልዋር ዳህስሱ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 15 jours

እንታዩ’ዩ ?

Mémoires Plurielles ክልተ ምርኢታት "ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ስደት"ን "ስደት ንደቂ ኣንስትዮ" ንሓደስቲ መጻእቲ ፣ ንውዕል ውህደት (CIR) ንዝፈረሙን የቕርብ። ብመሪሕነት መራሕቲ ዑደት ዝግበር ሓባራዊ ዑደት እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

Mémoires Plurielles ብቐጥታ ብምኻድ ይፍጸም

ኣብ እዚ ክልተ ምርኢታት ኣቢሉ ፣ ኣበርክቶ ስደተኛታት ሰባት ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ይሕብር፣ በጻሕቲ ምእንቲ ንባዕሎም ኣካል ናይዚዋሕዚ ምዃኖም ንምርዳእን፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ ፣ ዛንትኦም ከዘንትዉን ዝዓለም እዮ

ኣብ ምሉእ እቲ ዑደት፡ ህዝቢ ኣብ ታሪኽ ስደት ዝምልከት ኣገደስቲ ህሞታት ይረክብ። ብተወሳኺ ኣብ ኣበርክቶ ስደት ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕብረተሰብና ብርሃኑ የጉልሕ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ዑደት ምስ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ስደት ብምዝንታው ኢና፡ ኣብ ዙርያ እቲ ዑደት ዝተመርጸ ቴማ ኣብ ዝግበር ዕላላልት ነሳትፎም ።

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ማሕበርና Mémoires Pluriellesተረኸቡ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

0 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ