Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ VISA 3 en 1

INFREP45
ኣዳላዊINFREP45

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 80 ሰዓት
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 6 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ፈረንሳን ሕሳብን ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ቪዛ 3 ብምባል ዝፍለጥ ኣብ 1 (ኣንብብ፡ ጽሓፍ፡ ቁጸር) ንመሕደሲ ኮርስ ኣብ፤

  • ፈረንሳ ፣ ብጽሑፍን ብኣፋውን ብዝበለጸ ንምርድዳእ (ምርዳእ፣ ሓሳብካ ምግላጽ፣ ናይ ተበግሶ ደብዳቤ ምጽሓፍ ወዘተ)
  • ከምኡ’ውን/ወይ ኣብ ሒሳብ ፣ ብዝበለጸ ንምሕሳብ (ምክፍፋላት፣ ገጻት፣ ጥራዛት፣ ርሕቀት ወዘተ)
እዚ ስልጠና ብነጻን ብቤት ምኽሪ ዞባ ሴንተር ቫል ደ ሎየር ዝምወልን እዩ።
ነዚ ስልጠና ዝኽተሉ ሰባት "ሰልጠንቲ ሞያዊ ስልጠና" ኣይኮኑን ፤ ናይ ሞያ ስልጠና ሰልጠንቲ ንኽኽፈል ክፉት መሰል የብሎምን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ቪዛ 3 ኣብ 1 ስልጠና ሓጺር ልምምድ (80 ሰዓታት ) ኮይኑ፡ ኣዝዩ ቅልጡፍ ክጅምር ይኽእል። "ቀዋሚ መእተዊን መውጽእን ዘለዎ" ቅርጺ ኢና ንዛረብ። ስለዚ ዓመት ምሉእ ናብ ስልጠና ምእታው ይከኣል ።

እቲ ናይ ስልጠና መደብ ምስ ምህላው ሰባት ዝተመጣጠነ እዩ። ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ክፉት እዩ። እቲ ቪዛ 3 ኣብ 1 ስልጠና ክከታተል ዝደሊ ሰብ ምስ ምህላዉ ዝሰማምዑ ዓይነት የመልክት።

ትሕዝቶ እቲ ስልጠና ምስ ድሌት እቲ ሰብ ዝሰማማዕ ኮይኑ ። ንገሊኦም ፈረንሳ ንምምሃር ክኸውን እዩ፡ ንገሊኦም ድማ ምሕዳስ ኮርስ ክኸውን እዩ። ትሕዝቶ ሒሳብ ምትዕጽጻፍ እውን ይከኣል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ፣ ኣብ ናይ መጀመርታ ናይ ሓበሬታ ኣኼባ ክትሳተፉ ወይ ምስ ኣሰልጣኒ ክትራኸብ ኣለኩም።

ነዚ ንምግባር ድማ INFREP 45 ብ 02 38 62 64 00 ወይ contact45@infrep.org ተወከሱ እሞ ፈረንሳ ክትመሃሩ ከም እትደልዩ ንገሩ (VISA 3 in 1)።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Région Centre Val Loire
Région Centre Val Loire

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
nadia da silvanadia da silvaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት