Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Français langue étrangère niveau A2

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 5 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 20 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ኣበይ ?

ትምህርቲ ፈረንሳ ቅሰሙ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ናብ ደረጃ A2 ንምብጻሕ ነጻ ናይ ጉጅለ ትምህርቲ ፈረንሳ።


እቲ ስልጠና ብድምር ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙን 100 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ዝህብ እዩ።

ኣብቲ ኮርሳት ክትሳተፍ ንኽትክእል ግድን፤
- መንበሪ ፍቓድ ወይ ለሲፐሰ ፣ ክህልወኩም ይግባኣ
- ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን (CIR) ፈሪሞምን ኣብ OFII ደረጃ A1 ኮርሳት ን ኽትውዳኡ ውዕል ምፍራምን ኣለኩም።


ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ እዋን ትምህርቲ፡ ኣብ ምጽሓፍን ምዝራብን ትሰርሕ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ እንተበዝሐ 15 ሰባት ኣለዉ፣ ጽቡቕ ጌርካ ክትርዳእን ክትዛረብን ንምትብባዕን ዘጠቓለለ እዩ

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ፡ ናይ ፈረንሳ ፍልጠት ፈተና "ውህደት፡ መንበሪን ዜግነትን" (TCF IRN) ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ኣሎካ፡ ወግዓዊ መርትዖ ደረጃኻ ንኽህልወኩም

ብሳላ እቶም ኮርሳት ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ኣብ ስራሕካን ዝያዳ ናጻ ክትከውን ኢኻ፡ እዚ ድማ ኣብ ፈረንሳ ንውህደትካ ክሕግዘካ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተተገዲስኩም ኢመይል ወይ ደዊልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ናይ ሓበሬታ ኣኼባታት ዝካየደሉ ዕለታት፣
  • ኣብ ዝመጽእ ስልጠናታት ዝካየደሉ ቦታታትን ዕለታትን ምዃኑ’ዩ።
ኮርዲኔት ኣብያተ ጽሕፈት ቲዮንቪልን ሜትዝን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ኣሎ ኣዩ ኣድራሻና
  1. ኣብ ናይ ጉጅለ ሓበሬታ ኣኼባ ክትሳተፉ፣ መብርሂ ክትረኽቡን ሕቶታት ክትሓቱ ክትክእሉን ንዕድም።
ንዕለታት ንምርካብ ምስ GRETA Lorraine Nord ተወከሱ።
መንበሪ ፍቓድኩም፡ ዝተፈረመ ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን (CIR)ን ደረጃ A1 ከም ዝወዳእኩም ዘርኢ ሰነድን ሒዝኩም ምምጻእ ኣይትረስዑ።

2. ሕጂ ውን ተገዳስነት እንተሃልዩካ ነቲ ናይ መመልከቲ ፋይል ምልኡ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
greta lorraine nordgreta lorraine nordኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት