Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ERASMUS+

Cap Ulysse
ኣዳላዊCap Ulysse

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 3 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 70 ሰዓት ኣብ ሰለስተ ኣዋርሕ
ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ, ሓሙስ

ኣበይ ?

ኣብ ሞያዊ ውህደት ክትድገፍ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሞያውን ማሕበራውን ውህደት ንኽሕግዘን ክፉት ዘይዲፕሎማ ኮርስ ’ ዩ ።

እቲ ዕላማ ኣብ ሞያዊ ህይወትካ ብዝተኻእለ መጠን ናጻ ምዃንን ምስ ሓደ ትካል ወይ ማሕበር ብዓወት ምውህሃድን እዩ።

ኣብ ዓመት ክልተ ስልጠናታት (ጽድያን ጽድያን) ኣሎ።

ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- እንተወሓደ ደረጃ A1 ብኣፍን ብጽሑፍን ብቕዓት ክህልዎም ይግባእ ።
- ስደተኛ ወይ ተጠቃሚ ንኡስ ሓለዋ ክኸውን
- ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ መመልከቲ ክህልዎም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ንመዓልታዊን ሞያውን ህይወት ዝኸውን መሰረታዊ ቃላት ተማሃሩ
  • ምዝራብን ምጽሓፍን ዝያዳ ምቹእ ኩን (ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕቲ)።
  • ርኽበትን ልምምድን ዲጂታል (ኮምፒተር፣ ስማርትፎን)
  • ናብ ጠቐምቲ መርበብ ሓበሬታታት (Pôle emploi, CAF, ወዘተ) ብ ኸመይ ከም እትኸይድ ፍለጡ።
  • ብዛዕባ ክብርታት ሪፓብሊክን ባህሊ ፈረንሳን ተማሃሩ
  • ኣብ ባህላዊ ምውጻእ ተሳተፍ።
  • ከከም ድሌትካ ኣብ ዕላማ ዝገበሩ ዓውደ መጽናዕትታት ተሳተፍ (ክእለትካ ምዕባይ፣ ዕዳጋ ስራሕ ምርካብ፣ ስራሕ ምድላይካ ምውዳብ ወዘተ)
  • ኣብ ሓደ ትካል ወይ ኣብ ማሕበር ስራሕ ልምምድ ምግባር

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠናን ከከም ሞያዊ ፕሮጀክትካን ኣብ ሓደ ትካል ወይ ኣብ ማሕበር ስራሕ ልምምድ ብምግባር ፍልጠትካ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ይከኣል እዩ።

ውልቃዊ ኣኼባታት ንናይ ስልጠና ኮርስካን ሞያዊ ዝንባለኻን ንምግምጋም ይውደብ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተድደኣ መደባትና ዘገድሰኩም ኮይኑ ንኤሊስ ላፎን ሲልበር ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም።

ኢመይል ፡ lafonsilber@capulysse.fr

ከምዚ. : 05 56 94 08 83 / 06 09 46 33 14

ሰለኢዳ ግዜ ናይ ዝቕጽሉ ስልጠናታት :

  • ቀውዒ፡ ካብ ዕለት 09/26/2023 ክሳብ ዕለት 12/14/2023
  • ጽድያ፡ ካብ ዕለት 05/03/2024 ክሳብ ዕለት 09/05/2024

20 ክፍለ ግዜታት፡ ኩሉ ግዜ ሰሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 9፡30 ክሳብ 13:00 .

ግዴታዊ ምዝገባ ቅድሚ 1 ወርሒ ስልጠና ምጅማሩ እዩ ዝኸውን ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት