Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Point d'Accès Citoyenneté Santé (PACS)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ, ሓሙስ, ሰኑይ, ረቡዕ, ዓርብ

ፈረንሳዊ ዓውደ-መጽናዕቲ ጥዕናን ምክፋል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚኦም ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትታት እዮም ፤

 • ጥዕና (ስርዓት ክንክን ጥዕና ኣብ ፈረንሳ፡ ድቃስ፡ ስምዒታውን ጾታውን ህይወት)
 • ከምኡ’ውን ህይወት ፈረንሳ (ክብርታት ሪፓብሊክ፡ ሓባራዊ ናብራን ንምርዳእ..)።

ንምንታይከ የዘገድስ?

 • መድሕን ጥዕና ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ምርዳእ፣
 • ብ ገዛኣርእስኹም ናይ ሕክምና ቆጸራ ክትሕዙ ምኽኣል፣ .
 • ቁጽሪ፣ ኣኣገልግሎት ህጹጽ እዋን ምፍላጥ
 • ብዛዕባ መዓልታዊ ጥዕናኹም ተዘራረቡን ምኽሪ ውሰዱን፣
 • መሰልኩም ፍለጡ
 • ክትከዶም ዘለካ ቦታታት/ ክትድህስስዎም ዘለኩም ንትፈታት ፣ ሰባትን ተላለዩ ...
 • መሰልኩም ብግቡእኩምን ፍለጡ
 • ብዛዕባ ህይወት ፈረንሳ ተመያየጡ
 • ንኽትሳተፍ ወይ ሓደስቲ ንጥፈታት ንምርካብ ሓሳባትን/ምኽሪን ረኸቡ...

ከመይ ንገብሮ?

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ብመሰረት ወርሓዊ መደብ ኣብ ሩዋን ኣብ ዝርከብ ካዳ ደ ፍራንስ ቴረ ዲ ኣሲል ይካየዱ።

ሓባራዊ፣ ነጻ ኮይኖም ኣድላዪ እንተኾይኑ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞም ንኽእል ኢና።

እቲ መደብ ንምርካብ፡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
point d'accès citoyenneté santé (pacs)point d'accès citoyenneté santé (pacs)ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት