Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Comité de Quartier de la Voinaie

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 10 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲዓርብ, ሓሙስ, ረቡዕ, ሰሉስ, ሰኑይ

ፈረንሳ ተማሃሩን ኣብ ንጥፈታት ተሳተፉን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ን ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናጻ ዝገብረኩምን ደረጃኻኹም ዝሰማማዕን ኣብ ዝተዳለወ ኮርስ ተሳተፉ ።


እቲ መደብ ንነፍሲ ወከፍ ደረጃ ኣብ ሰሙን 10 ሰዓታት ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት ክሳብ 8 ክሳብ 12 00 ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 1፡30 ክሳብ ሰዓት 17.

ትምህርቲ ዓመት ምሉእ ንዓበይቲ ክፉት እዩ፣ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ደረጃ B1።
ንደቂ ናይቶም ኣብ ትምህርቲ ዝተመዝገቡ ወለዲ መዋእለ ህጻናት ቦታ ይቐርብ።

ካልእ ንጥፈታት ይቐርብ፣ ነቲ መደብ ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክትሓቱ ትኽእሉ ወይ ኣብዚ ጠውቑ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • መሰረታዊ ክእለት (ንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ምቑጻር) ብቕዓት ኣጥርዩ
  • ኣብ ፈጠራዊ ናይ ጉጅለ ንጥፈታት (ምብሳል፡ ምስፋይ፡ ደርፊ) ተሳተፉ
  • ዲጂታላዊ መሳርሒታት (ኮምፒተር፡ ስማርትፎን) ብግቡእ ን ምጥቓም ክትክእሉ
  • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ፣ ከምኒ ጥዕና፡ መጓዓዝያ ትምህርቲ ወዘተ፣ ብግቡእ ከተሰላስሉ ምእኣል
  • ክብርታት እታ ሃገር ፣ ልምድታት ባህሊ ፈረንሳን።
  • መሰላትን ሕግታት ህይወትን ንምሕላው።
  • ኣብ ህይወት ከተማኹም ተሳተፍ
  • ኣብ ሓደ ማሕበር ወለንተኛ ኩኑ፣ ኣብ ቀረባኹምምስ ዘለዉ ንዘለዉ ሰባት ውን ተሓጋገዙ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምዝገባ ፤ ተወከሱና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
cqvcqvኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት