Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Up Sport ! unis pour le sport

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 12 ወርሒ

ኣብ ፓሪስ ስፖርት ንምግባር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበር ኣፕ ስፖርት ኣብ ሰሙን 7 ስፖርታዊ መደባት የቕርብ፤
- ምሕማስ
- ዮጋ
- ኪክ ቦክሲንግ
- ቴብል ቴኒስ
- ቮሊቦል
- ብሽክሌታ
- ባድሚንተን

እቶም ክፍለ ግዜታት ብነጻን ብዝተሓዋወሰ ጉጅለታት ዝተወደቡን እዮም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ፓሪስ ሓያሎ ስፖርታት ይቐርቡ።

ንቕድሚት ንምስጓምን ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ንምፍላጥን ዝሕግዙ ዓውደ መጽናዕትታት እውን ኣለዉ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ምሉእ መደብ ኣብዚ ici. ኣሎ ።

እቶም ስፖርታዊ መደባት ምትሕውዋስ ባህልታት፡ ማሕበራዊ መበቆል፡ ቅዲታት የፍቅዱ።

ከም ጋንታ ምስ ሓያሎ ብሄራትን ኣብ ኩሉ ዕድመ ዘለዎምን ሰባት ስፖርት ትጻወት።

ምክፋል፡ ምክብባር፡ ማዕርነት፡ ኣብ ጉጅለ ምንባር፡ ኣብ ቅርጺ ምጽናሕ፡ ጽቡቕ ግዜ ምዝንጋዕ፡ ምዝንጋዕ...ትጠቕም

ከመይ ንገብሮ?

  • ብስልኪ፡ 06 32 35 68 07
  • ብኢመይል፡ contact@unispourlesport.paris
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Reborn
Reborn

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
elenbkelenbkተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
karineupsportkarineupsportኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት