Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Up Sport ! unis pour le sport

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 12 ወርሒ

ኣብ ፓሪስ ስፖርት ንምግባር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ማሕበር ኣፕ ስፖርት ኣብ ሰሙን 7 ስፖርታዊ መደባት የቕርብ፤
- ምሕማስ
- ዮጋ
- ኪክ ቦክሲንግ
- ቴብል ቴኒስ
- ቮሊቦል
- ብሽክሌታ
- ባድሚንተን

እቶም ክፍለ ግዜታት ብነጻን ብዝተሓዋወሰ ጉጅለታት ዝተወደቡን እዮም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ፓሪስ ሓያሎ ስፖርታት ይቐርቡ።

ንቕድሚት ንምስጓምን ብዛዕባ ቅድድም ብሽክለታ ንምፍላጥን ዝሕግዙ ዓውደ መጽናዕትታት እውን ኣለዉ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ምሉእ መደብ ኣብዚ ici. ኣሎ ።

እቶም ስፖርታዊ መደባት ምትሕውዋስ ባህልታት፡ ማሕበራዊ መበቆል፡ ቅዲታት የፍቅዱ።

ከም ጋንታ ምስ ሓያሎ ብሄራትን ኣብ ኩሉ ዕድመ ዘለዎምን ሰባት ስፖርት ትጻወት።

ምክፋል፡ ምክብባር፡ ማዕርነት፡ ኣብ ጉጅለ ምንባር፡ ኣብ ቅርጺ ምጽናሕ፡ ጽቡቕ ግዜ ምዝንጋዕ፡ ምዝንጋዕ...ትጠቕም

ከመይ ንገብሮ?

  • ብስልኪ፡ 06 32 35 68 07
  • ብኢመይል፡ contact@unispourlesport.paris
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Reborn
Reborn

7 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
elenbkelenbkተርጓሚ/ሚት
bisbisተርጓሚ/ሚት