Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ La Fabrique NOMADE

La Fabrique NOMADE
ኣዳላዊLa Fabrique NOMADE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 10 ን 12 ዘሎ ወርሒ
ዝርከበሉ መዓልቲሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ንምስራሕ ኣብ ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ንምስራሕ ስልጠና ርኸቡ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 jours

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ፋብሪካ ኣብ ፈረንሳ ሞያኦም ክቕጽሉ ዝደልዩ ኣብ መበቆል ሃገሮም ሞያዊ ተመኩሮ ዘለዎም ስደተኛታትን ስደተኛታትን ስነ-ጥበባውያንን ስፌት ክዳውንትን ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ።

ዕላማ ናይቲ ናይ ውህደት ፕሮጀክትና ምዕባለ ክእለት ስነ-ጥበባውያን ምድንፋዕ እዩ ምእንቲ ስራሕ ክእለቶም ንምምዕባል።

  • ኣብ ኩነታት ማኑፋክቸሪንግን ምፍራይን ቴክኒካዊ ስልጠና
  • ትምህርቲ ፈረንሳ ምስ ስነ-ቓላት ናይዞም ሞያታት፤
  • ውልቃውን ሓባራውን ደገፍ ብናይ ስራሕ ኣሰልጣንን ሰራሕተኛን፤
  • ርኽበት ቁጠባዊ ጽላት ምግባር፤
  • ምምዕባል ሞያዊ መርበብ ብዑደት ናብ ዓውደ መጽናዕትታትን ምስ ኩባንያታት ኣኼባታትን።:

ንምምዝጋብ ግድን፤
- ኣብ መበቆል ሃገርካ ኣብ ስልማት፡ ጥልፊ ወይ ስፌት ሞያዊ ተመኩሮን ክእለትን ክህልወካ
- ምስዞም ሞያታት ዝተኣሳሰር ሞያዊ ፕሮጀክት ክህልዎም
- ኣብ ፈረንሳ ናይ ስራሕን መንበሪን ፍቓድ ክህልዎም እዩ።
- ኣብ Île-de-France ይነብሩ
- ኣብ Pôle Emploi ክምዝገብ።

እቲ ዕላማ ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ንምቕጻልን ኣብ ጽላት ኢደ ጥበብ ስራሕ ንምርካብን ክእለትካ ምስ ኩባንያታት ፈረንሳ ንምዕባይን ምትዕጽጻፍን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ብናይ ኢንዱስትሪ ዓውደ መጽናዕትታት ብልምምዳትን ፕሮጀክትታትን ክእለትካ ኣሐይሉ።

ብናይ ሰዓት ዝተሓተ ደሞዝ ዝኽፈል ናይ 26 ሰዓታት CDDI (ናይ ውሱን ግዜ ውህደት ውዕል) ትፍሙ ምኽኣል።

ኣብ ውሽጢ እቲ ዓውዲ ከመይ ጌርካ ንነብስኻ ከም እትቐውም ንምፍላጥ ዑደት ዓውደ መጽናዕቲ፣ ዑደት ምርኢት ንግዲ፣ ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ዝምልከት ኮርሳትን ደገፍን።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ምምልካት ቅጥዒ . ici. ምልእዎ .

ተወሳኺ ሓበሬታ ሕተቱ፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nina lfnnina lfnተርጓሚ/ሚት
artanoiartanoiተርጓሚ/ሚት
guillaume dumas (pe)guillaume dumas (pe)ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት