Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ La Fabrique NOMADE

La Fabrique NOMADE
ኣዳላዊLa Fabrique NOMADE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 10 ወርሒ

ኣብ ስነ-ጥበባዊ ስርሓት ንምስራሕ ስልጠና ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ንሰፌቲ፣ጥልፊን ስልማትን ክፉት ዝኾነ ወርክሾፕን ናይ ውህደት ፕሮጀክትን

  • ኣብ ኩነታት ማኑፋክቸሪንግን ምፍራይን ቴክኒካዊ ስልጠና
  • ትምህርቲ ፈረንሳ ምስ ስነ-ቓላት ናይዞም ሞያታት፤
  • ውልቃውን ሓባራውን ደገፍ ብናይ ስራሕ ኣሰልጣንን ሰራሕተኛን፤
  • ርኽበት ቁጠባዊ ጽላት፤
  • ምምዕባል ሞያዊ መርበብ ብዑደት ናብ ዓውደ መጽናዕትታትን ምስ ኩባንያታት ኣኼባታትን።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ንምምዝጋብ ግድን፤
- ኣብ መበቆል ሃገርካ ኣብ ስልማት፡ ጥልፊ ወይ ስፌት ሞያዊ ተመኩሮን ክእለትን ክህልወካ
- ምስዞም ሞያታት ዝተኣሳሰር ሞያዊ ፕሮጀክት ክህልዎም
- ኣብ ፈረንሳ ናይ ስራሕን መንበሪን ፍቓድ ክህልዎም እዩ።
- ኣብ Île-de-France ይነብሩ
- ኣብ Pôle Emploi ክምዝገብ።

እቲ ዕላማ ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ንምቕጻልን ኣብ ጽላት ኢደ ጥበብ ስራሕ ንምርካብን ክእለትካ ምስ ኩባንያታት ፈረንሳ ንምዕባይን ምትዕጽጻፍን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንናይ ኩባንያታት ግብራዊ ናይ ኢደ ጥበብ ወርክሾፕ ናይ ማኑፋክቸሪንግን ኣኒሜሽንን ኣገልግሎት ትህብ።
እዚ ድማ ኣብ ሓቀኛ ናይ ስራሕ ኩነታት ክእለትካ ከተማዕብል ይሕግዘካ።

ብናይ ሰዓት ዝተሓተ ደሞዝ ዝኽፈል ናይ 26 ሰዓታት CDDI (ናይ ውሱን ግዜ ውህደት ውዕል) ትፍርም።

ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታው ንምድላው ብሰብ ሞያ ሓባራውን ውልቃውን ምክትታል ትጥቀም።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ምምልካት ቅጥዒ . ici. ምልእዎ .

ተወሳኺ ሓበሬታ ሕተቱ፤

  • ብኢመይል፡ insertion@lafabriquenomade.com
  • ብስልኪ፡ 01 45 85 79 18.

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ዝቕጽሉ ስልጠናታት ዝወሃቡ እዋን ጥቕምቲ 2023 ዓ.ም.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት