Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ DU Passerelle (ደረጃ A2) / ፓሪስ ዳውፊን ዩኒቨርሲቲ - PSL

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ፈረንሳ ተማሃሩ (ዞባ ወይ ክልል 16)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (DU) Passerelle ሓተትቲ ዑቕባ፡ ተጠቀምቲ ንኡስ ወይ ግዝያዊ ሓለዋ፡ ስደተኛታትን ሃገር ዘይብሎም ሰባትን፡ ኣብ ፈረንሳ ንኽመሃሩ ዝሓሸ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልዎም የኽእል።

እዚ ስልጠና እዚ፤

 • ናይ ፈረንሳ ኮርሳት
 • ንጥፈታት (ምውጻእ፣ ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕትታት)
 • ኣብ ፈረንሳ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክትኩም ንምህናጽ ዝግበር ደገፍ...

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ስልጠና ንኽልተ ሰሚስተር (8 ኣዋርሕ) ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ቀጺሉ ድማ ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት እዩ።

ኣብ ፈረንሳ ኣስታት 40 ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣለዉ። እዚ ወረቐት ’ ዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ዳውፊን - ፒኤስኤል ዝተዋህበ ስልጠና ዘቕርብ እዩ።

> ብዛዕባ DU Passerelle ዝያዳ ንምፍላጥ፡ ኣብ Refugees.info ፋይል ርአ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ DU Passerelle ናይ ዩኒቨርሲቲ Paris Dauphine PSL ን 240 ሰዓታት ትምህርቲ ፈረንሳ ኣሎ። ኣብ ሰሙን 10 ሰዓታት ትምህርቲ ክህልወካ እዩ፣ ካብ ሰኑይ ክሳብ ረቡዕ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንምርካብ ፈተናታት ክትወስድ ኢኻ። ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰሚስተር (ሓንሳብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ፡ ሓደ ግዜ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት) TCF ክትወስዱ ኢኹም። እቲ ዕላማ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ደረጃ B1 ምርግጋፅ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ወረቐት ዘለኩም ማለት :ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ተጠቃሚ ግዝያዊ ሓለዋ እንተኾንካን ትሕቲ 35 ዓመት እንተኾንካን፡ ንገንዘባዊ ሓገዝ (ብማሕበራዊ መዐቀኒታት ዝተመርኮሰ ስኮላርሺፕ ወይ ፍሉይ ዓመታዊ ሓገዝ)ን ንዓመት ዝኸውን መንበሪን ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።


ኣብ እዋን ስልጠና፡ ስርዓት ዩኒቨርሲቲ ፈረንሳ ክትረክብ ኢኻ፡ ተማሃራይ ምዃን እንታይ እዩ፡ እቲ ኮርሳትን ፈተናታትን ብኸመይ ይውደብ፡ እንታይ ዲፕሎማን ስልጠናን ኣሎ... ኣብ እዋን ትምህርቲ ማስታወሻታት ምውሳድ እውን ክትመሃር ኢኻ፡ ኣብ ደገ ክትመሃር ኢኻ። ናይ ክፍሊ፡ ኣቀራርባታት ምግባር፡ ንፈተናታት ምድላው...

ናይ መጽናዕቲ ፕሮጀክትካ ምህናጽ ግዜን ተወፋይነትን ይሓትት።

ኣብ እዋን ስልጠና ኣባል ጋንታ ዲዩን ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝመፅእ ተምሃራይን ንነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ኣብ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፕሮጀክቱ ኣብ ዘስተንትኖ ብውልቂ የሰንይዎ። ድሕሪኡ እንታይነት ናይቲ ደገፍ ኣብ ምዕባለ ናይቲ ተማሃራይ ኣብ ዓመት ዝምርኮስ ክኸውን እዩ፤

 • ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ደረጃ B1 ዝበጽሑ ተምሃሮ ንላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ዘቕርብዎ መመልከቲ ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኦሬንቴሽንን ሞያዊ ውህደትን ኣገልግሎት ኣብ መመልከቲታቶም ክሕግዞም፣ ሲቪን ናይ ሽፋን ደብዳቤታትን ክጽሕፉ፣ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ፕሮግራም ዝገብሩሉ ናይ ስራሕ ልምምድ ወይ ትካል ክረኽቡ፣ ድሕሪ ምቕባል ንስልጠና ክምዝገቡ ወዘተ ይኽእል።( ዕላማ ናብ B2 ምብጽሖም እዩ)
 • ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ደረጃ B1 ዘይበጽሑ ተማሃሮ ፡ ትምህርቶም ፈረንሳ ክቕጽሉሉ ዝኽእሉ መደባት ኣብ ምድላይ ክድገፉ ይኽእሉ።

ከከም ሓፈሻዊ ደረጃን ድሌት ተምሃሮን፡ ሓባራዊ ኦሬንቴሽን ዓውደ መጽናዕትታት (ኣቀራርባ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ፈረንሳ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ መመልከቲ መድረኻት ምልላይ፡ ናይ ሲቪንCV ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ዓውደ መጽናዕቲ ወዘተ) ነቲ ውልቃዊ ምክትታል ክዛዝም ይኽእል።

ኣብ እዋን ስልጠና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትረኽቡ ኢኹም፤

 • ባህላዊ ምውጻእ ምዃኑ’ዩ።
 • ምፍራይ ፖድካስት ምዃኑ’ዩ።
 • ትያትር ዓውደ መጽናዕቲ ምስ ምቕራጽ ትርኢታት ብተማሃሮ ዝተጻሕፉ
 • ናይ ጽሑፍን ዕላልን ዓውደ መጽናዕትታት
 • ንጸጋታት ቤተ መጻሕፍቲ ዩኒቨርሲቲን ናብ ትካላት ስፖርት ፒኤስኤልን ብነጻ ምብጻሕ

ከመይ ንገብሮ?

ከመይ ጌርካ ትምዝገብ : ኣብ cette page. ብምጥዋቕ ነቲ ቅጥዒ ምልኡ

 • ናይ ምዝገባ ዕለት : ካብ 15 ክሳብ 2 ሰነ
 • ናይ ምምልካት መዓልታት (ኣዋርሕ ብሓፈሻ) : ካብ ሚያዝያ ክሳብ ግንቦት።
 • ብኢመይል ርክብ : rsu@dauphine.psl.eu

ድሕሪ ምልኣኽ መመልከቲ ፋይልኩም ተቐባልነት እንተረኺቡን፣ እቲ ብ ኮንቪኬሽን ፣ ይመጸኩም ፣ እዚ ድማ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ፈተና ትገብሩ፣ ድሕሪ እዚ ኣንተደኣ ነቲ ፈተና ሓሊፍኩም እሞ ፣ ምስቶም ምሩጻት ኴይንኩም፣ ካልእ ኮንቨንሽን ይወሃበኩም እሞ፣ ድሕሪ እዚ ፣ ወግዓውያን ተመሃሮ ንምዃን መስርሑ ትጅምርዎ።

ፈተና ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ዕለት 17 ክሳብ 18 ሰነ

ትምህርቲ ዝጅመረሉ እዋን ፣ 24 ን 28 ሰነ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
parisdauphinepslparisdauphinepslኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት