Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ AFPLI-Solidarité

AFPLI-Solidarité
ኣዳላዊAFPLI-Solidarité

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚኦም ኣብ ጥቓ መንበሪኻ ዝርከቡ ነጻ ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ኮይኖም፡ ንኹሉ ክፉታት እዮም (ኣብ ፈረንሳ ዘለካ ደረጃ፡ ዕድሜኻን ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳኻን ብዘየገድስ)።

ንምንታይከ የዘገድስ?

LAFPLI-Solidarité ብቋንቋን ብጽሑፍን ፈረንሳ ምዝራብ ምርዳእ፣ ምእንቲ ክትክእሉ ይምህረኩም ።

ናይ ፈረንሳ ኮርሳት ንኹሉ ክፉት እዩ: ካብ ደረጃታት A1 ክሳብ B2።

  • ክብርታት ሪፓብሊካን ባህሊ ፈረንሳን ምምሃር
  • ታሪኽ ፈረንሳ ርኸቡ...

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ምጅማርካ ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ ንነብስኻ ከተላልያን ምስታ ጋንታ ድሌታትካ ክትዘራረብን ኣለካ።

ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም :

  • ብስልኪ : 03 86 36 97 89
  • ብኢመይል : afpli.solidarite@wanadoo.fr

ወይ ናብ ዋና ቤት ጽሕፈት ምጹ፡ AFPLI - 24 Chemin des Bas Montôts - 58000 NVERS.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

6 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት