Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ avec ARIQ BTP

ARIQ BTP
ኣዳላዊARIQ BTP

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ህንጻዊ ስርሓት ስልጠናን ዝልጠናን ድራሕን ንምርካብ ክኣሉ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ዞባዊ ማሕበር ውህደትን ብቕዓትን ህንጻን ህዝባዊ ስራሕትን (ARIQ BTP) ናብ ጽላት ህንጻ ንምእታው ደገፍ ይህብ፤

 • ጭቡጥ ድሌታት ስራሕ ዝህባ ኩባንያታትን ምፍላጥ
 • ሞያዊ ስልጠና ይንምግባር
 • ምስ ኩባንያታት ንምርኻብ
 • ስራሕ ንምርካብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ተሳተፍቲ ብዛዕባ፤

 • ጽላት ህንጻታት ዘተኮረ
 • ናይ ምንዳቕን ኣከባቢኡን ሞያ
 • ናይ ስራሕ ምቑጻር ዕድላት ንምስፋሕ
 • ግቡእ ስልጠና ንምርካብ።

ARIQ BTP ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ኣብ ጽላት ህንጻ ንኽሰርሕ ዘለዎ ድርኺትን ዓቕምን የረጋግጽ፣ ምስቲ ኩነታት ዝተመጣጠነ ሞያዊ ፕሮጀክት ድማ የቕርብ።

ከከም ክውንነት ናይ ነፍሲ-ወከፍ ተሳታፊን፣ ድሌታት ኩባንያታትን፣ ንነፍሲ ወከፍ ናይ ስራሕ ቦታ፡ ብሕታዊ ትልሚ ስልጠና ምህናጽ ይከኣል።

ARIQ BTP ናይ ሞያ ውዕላት የቕርብ፣ ምስ ዲፕሎማ ይኹን ብዘይ ዲፕሎማ፣ ምስ ክልሰ-ሓሳባዊ ትምህርትን ጭቡጥ ኩነታት ስራሕን ኣብቲ ትካል ምስራሕ የመቻችእ።

ተሳተፍቲ ፣ ክሳብ ናብቲ ትካል ምሉእ ንምጽንባር ዘኽእል ስልጠና ተዓጂቡ ዘኽይድ መደብ ፣ እዚ ማለት ብሞያዊ መንገዲ ንምውህሃድ ይሕግዝ፣ ንቦታኡ ዝሕዝ ክእለት ከም ዝህልዎ ይገብር።

ከመይ ንገብሮ?

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምምዝጋብ ወይ ንምሕታት፡ ነቲ ዝቐረበኩም ትካል ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ኣብ ኔቨርስ ዝርከብ ትካል ARIQ Nièvre
 • ARIQ Yonne ትካል ኣብ Auxerre
 • ኣሪክ ትካል ኮት ዲ ኦር ኣብ ኣሁይ
 • ኣብ ቤሳንሶን ዝርከብ ትካል ARIQ Doubs-Haute Saône
 • ARIQ ትካል ሳኦን-ኤት-ሎየር ኣብ ሻተኖይ-ለ-ሮያል
 • ARIQ ጁራ ትካል ኣብ ሎንስ-ለ-ሳውኒየር
 • ኣሪክ ኖርድ ፍራንቸ-ኮምተ ጨንፈር ኣብ ቤልፎርት።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ናይ ነፍሲ ወከፍ ትካል ኣድራሻ፣ ቁጽሪ ተሌፎንን ኢመይልን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካርታ ይርከብ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_14587093utilisateur_14587093ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
psavrepsavreኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት