Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ናይ ምሸታዊ ትምህርቲ ኣብ Maison des Langues

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

15€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 10 ስሰሙን
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 30 ሰዓት ኣብ ሰለስተ ኣዋርሕ

ኣበይ ?

ትምህርቲ ፈረንሳ ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ንምምሕያሽ ናይ ምሸት ትምህርቲ፡ ብኣፋውን ብጽሑፍን፤

  • 2 ትምህርቲ ኣብ ሰሙን 1h30፣ ካብ ሰዓት 16 ክሳብ 19 30 p.m.
  • ብድምር 30 ሰዓታት ትምህርቲ ን10 ሰሙን።
  • ጀማሪ፣ ማእከላይን ምዕቡልን ደረጃ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ኣብ ዓመት 2 ምውሳድ ኣለዉ: ኣብ ወርሒ ጥሪን መስከረምን .መመልከቲ ካብቲ ናይ ምዝገባ ግዜ ኮይኑ ኣብ ምሉእ ዓመት ተቐባልነት ኣለዎ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ዝቕጽል ናይ ትምህርቲ ዓመት ምጽባይ ይግባእ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

> ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማር ደረጃ ፈተና ክትወስድ ።

> ናይ ምሸት ክፍሊ መደባት ብመዓልቲ ክትሰርሕ የኽእል።

> ኣብ መወዳእታ፡ ምዕባለኻ ንምፍታሽ ናይ መወዳእታ ፈተና ውሰዱ።

ብዘይካ እቶም ኮርሳት፡ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ልምምዳት ክትገብር ዝሕግዙኻ ብመልክዕ ወረቐት ዝሕግዙ ጸጋታት፡ መጽሓፍቲ፡ ዲቪዲ፡ ቅዳሓት ድምጺ ወዘተ።
  • ኣብ ትምህርትኻ ብብሕትኹም ንምስጓም ኣብ ኮምፒተር ዝርከቡ ጸጋታት፡ መግለጺታት ኮርስ (ጽሑፋት ወይ ቪድዮታት)፡ ልምምዳት ኣብ ኢንተርነት፡ ኣገባባዊ ምኽሪ፡ ባህላዊ ኣቀራርባ...ክሰብሉ

ከመይ ንገብሮ?

Maison des Langues ቤት ቋንቋታት

ቴሌፎን፡ 02 44 02 24 45

ኢመይል፡ maisondeslangues@univ-lemans.fr

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ቀንዲ ህንጻ ዩኒቨርሲቲ ለ ማንስ ኣብ avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans ይርከብ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

5 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
bisbisተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት