Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Le SPF06

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ጽሑፍን ምዝራብን ንምስጓም ምስ ደረጃኻ ዝተመጣጠነ ትምህርቲ ፈረንሳ ብመምህር FLE (ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ) ዝቐርብ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

ትምህርቲ ዓመት ምሉእ ክፉት እዩ።

መደብ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 11 ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 16.

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ብ ቓል ወይ ዝርርብ፣ ከምኡ ውን ብጽሑፍን ብዝበለጸ ምርዳእን ምዝርራብን (ተራ መዓልታዊ ጸወታ፡ ትንተና ፊልም፡ ናይ ዕላል ዓውደ መጽናዕትታት ወዘተ)
  • መሰረታዊ ፍልጠት (ንባብ፡ ምጽሓፍ፡ ስነ-ቁጽሪ) ምድልዳል ዘካተት ንጥፈታት።
  • ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምግባር ተማሃሩ፡ ጥዕና፡ መጓዓዝያ ወዘተ።
  • ዲጂታላዊ መሳርሒታት (ኮምፒተር፡ ስማርትፎን) ብከመይ ከም እትጥቀሙ ፍለጡ።
  • ክብርታት ሪፓብሊካን ባህሊ ፈረንሳን ምምሃር
  • ታሪኽ ፈረንሳ ተላለዩ ወይ ዳህስሱ።
  • ዝሰምዓኩም መዓልልቲ ውልቃዊ ምክትታልን ይግበር ኣካል ንምህላው
  • ናብ በዓል ሞያ ክንክን ጥዕና ንምርካብ።

ከመይ ንገብሮ?

ምዝገባ :

  • ብስልኪ ቁጽሪ: 04 92 00 24 24 ደውሉልና
  • ወይ ድማ ብኢመይል ስደዱልና፡ contact@spf06.org
ኣብ ላዕሊ ገጽ

5 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት