Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ l'associationEn Chantier ማሕበር ኤን ቻንቲየር ዝበሃል ትካል

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 2 መዓልቲ ናይ ወርሒ
ዝርከበሉ መዓልቲረቡዕ

ኣብ ምልማዕ ፍረታትን ኣሕምልትን ንምስታፍ ምስ እትደልዩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ ኣብ ሓደ ሕርሻዊ ከባቢ ቆጸራ ን፤

 • ኣብ ምልማዕ ፍረታትን ኣሕምልትን ይሳተፉ፣
 • ተመላላእቲ ንጥፈታት (DIY፣ ጽገና ወዘተ) ምርካብ፣
 • ንኣከባቢ ንምሕላው ዝሕግዙ ሜላታት ምምሃር፣
 • ተፈጥሮ ኣስተማቕር።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እቲ ንጥፈት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኣይ ረቡዕ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 12 ወይ ፋዱስ.

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዳርጋ 6 ሄክታር ስለዝኾነ፡ ኣብ ሓያሎ ንጥፈታት ክትመሃርን ክትሳተፍን ይከኣል እዩ፤

 • ምምዕባልን ምጽራይን እዩ።
 • ነቲ ናይ ኣትክልቲ ጀርዲን ምሕላው
 • ነቲ ሓመድ ምስራሕን ነቲ መትከሊ ማይ ምሃብን እዩ።
 • tinker ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
 • ካብ ኣታኽልቲ ፍረታት ምልቃም (በለስ፡ ጸሊም በርበረ፡ ፕላም፡ ሮማን)
 • ኣሕምልቲ ንምእካብ ይሕግዙ።

እቲ ንጥፈት ካብ ማርሴ ወጻኢ ካብ መካይንን ጫውጫውን ርሒቑ እዩ ዝውደብ።

እዚ ንተፈጥሮ ንምስትምቓርን ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ንምዕላልን ዝሕግዝ ዕድል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ምስ ማሕበር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ብኢመይል cafecause@enchantier.org ብኢመይል ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ።
 • ብስልኪ ቁጽሪ 06 12 19 77 65

ብተወሳኺ ሓሙስን ቀዳምን ኣብ መንጎ ሰዓት 8፡30ን ክሳብ 11፡30 aናይ ንግሆ ብቐጥታ ኣብ ሰዓት 36፡ rue Bernard 13003 Marseille ክትመጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
association en chantierassociation en chantierኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
john14john14ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት