Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሃገራዊ መድረኽ መንበሪ ስደተኛታት ዝኸውን

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 1 année

ኣብ ፈረንሳ ካብቲ ወጥሪ ዘለዎ ዞባ ወጻኢ ርጉእ መጽለሊ ንምርኻብ ምስ እትደልዩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ስደተኛ እንተኾይንወይ ውን ናብ ሓድሽ ዞባ ክትግዕዝ ትደሊ? ኣብ ዓመት ልዕሊ 600 ዝኾኑ ስደተኛታት ወይ ከሰብቲ ንኡሳን ሓለዋ ሳላ እቲ ሃገራዊ መድረኽ መንበሪ ስደተኛታት መንበሪ ይረኽቡ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :!

እቲ መድረኽ ዝቐርብ መንበሪ ኣባይቲ ካብ ጽዑቕ ቦታታት ወጻኢ እዩ ዝርከብ: ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ይኹን ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ወሰን ከባቢታትን ዝቐርብ የለን።

ምስ ሃገራዊ መድረኽ መንበሪ ስደተኛታት መንበሪ ንምርካብ፡ ክትገብሮ ኣለካ፤

 • ተጠቃሚ ኣህጉራዊ ሓለዋ (ናይ ስደተኛ ደረጃ፣ ንኡስ ሓለዋ) ኩን
 • ኣብዚ እዋን ኣብ መንበሪ ማእከል (CPH, CADA, HUDA, CHU, CHRS...) ምህላው
 • ብወለንታ ክትግዕዝ
 • ክራይ ገዛኻ ንምኽፋል ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንኽህልወካ መሰልካ ክፉት ይኹን (CAF, Pôle emploi, ወዘተ)

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ዝበሃል ምንቅስቓስ፣ ካብቲ ኣብ ጽዑቕ ቦታታት (ንኣብነት ፓሪስ) ወጻኢ ዝርከብ ዝሓሰረን ዞባታት ዝዓበየን ንብረት ዘለዎ መንበሪ ኣባይቲ ንምርካብ ይሕግዝ።

ሓደ ናይቲ ከባቢ ተሓጋጋዚ ንሓደ ዓመት ማሕበራዊ ደገፍኩም ይምደበልኩም፡ እዚ ድማ ምስቲ ሓድሽ ዞባኹም ንምውህሃድ ንምምቻእ ወዘተ የጠቓልል፤

 • ምስቲ መንበሪ ምጅማር
 • ምኽፋት/ምስግጋር መሰል
 • ምዝገባ ህጻናት ኣብ ቤት ትምህርቲ
 • ስራሕ ወይ ስልጠና ኣብ ምርካብ ዝግበር ሓገዝ...

ኣብ ምንቅስቓስ ምብጋስ ወለንታዊ መስርሕ እዩ። እቲ ዝንቀሳቐስ ፕሮጀክኩም ምሳኹም ብ ሓባር ብምልዛብ ዝሰርሕ ኮይኑ ምስ ውልቃውን ሞያውን ፕሮጀክትታትኩም ዝሰማማዕ እዩ።

 • ምውዳብ ምብጋስን ምምጻእን ምስቲ ማሕበራዊ መወከሲን ምስኡ ዝኸይድ ትካልን።
 • ፋይናንስ ናይ ባቡር ትኬትኩም ብ OFII እዩ ዝኽፈል።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ሃገራዊ መድረኽ ኣባይቲ ስደተኛታት ዘቕረብካዮ መመልከቲ ብማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ክለኣኽ ኣለዎ። ንፕሮጀክትካ ከምኡ’ውን ንኣቃውማ ስድራቤትካ ብዝርዝር ዝገልጽ ቅጥዒ ክመልእ ኣለዎ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ሓያሎ ድሌታት ዞባታት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ንብምልኡ እቲ ግዝኣት ክፉት ምዃንካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። በይንኻ እንተ ዄንካ፡ ንመሓዙት ክፉት ምዃን፡ ንዕድላትካ ኼመሓይሽ ይኽእል እዩ።

እቲ መድረኽ ካብ ግዝኣታት ዝመጽእ ግብረ መልሲ ኣባይቲ ዝምርኮስ እዩ: ስቶክ ናይ ዝርከብ ኣባይቲ የለን፣ ኣብ መጻኢ ምህላው እውን ርኡይነት የለን።

ምስ ፕሮፋይልካ ዝሰማማዕ መንበሪ ገዛ እንተተለልዩ፡ እቲ እማመ ናብ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ይለኣኽ፡ ዓይነት መንበሪ፡ ስፍሓት መሬት፡ መጠን ክራይ ገዛ፡ ከምኡ’ውን ኣቀማምጣኡ (መጓዓዝያ፡ ህዝባዊ ኣገልግሎታት፡ ድኳናት ወዘተ)።

እንተድኣ ተሰማሚዕካ፡ እቲ ማሕበራዊ ሰራሕተኛኻ ናብቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኦፕሬተር ርክብ ክግበረሉ እዩ፡ ምእንቲ ናብቲ ክልል ንምምጻእካ ንምድላው። ብጽሑፍ ስምምዕ ክትፍርም ኢኻ።

ድሕሪኡ እቲ ስጉምቲ ክውደብ እዩ፣ ከምኡ እውን ምስግጋር መሰላትካ።

 • ኢመይል፡ plateformDIHAL@giphabitat.net
 • ቴሌፎን፡ 01 41 58 76 82

ብዛዕባ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ማሕበራዊ መወከሲታት ዝኾና ትካልእጥ ናይ ሶሻል ኣሲንስታንስን ካልእን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
gip hisgip hisኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
sly54sly54ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
utilisateur_64335utilisateur_64335ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት