Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ l'Auto-école sociale MADE ECIM ትምህርቲ ምዝዋር መኪና

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ስራሕ ዝኸውን ናይ መኪና ምዝዋር ፍቓድ ንምርካብ ንምሕላፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

መደብባትና

  • ናይ ጽርግያ ኮድን ፍቓድ ምዝዋር መኪናን ስነ-ቓላት ምምሃር
  • ናይ ኮድን ፍቓድን ፈተናታት ምሕላፍ
  • ፍቓድ ዝሓትት ስራሕ ኣብ ምርካብ ደገፍ ክህልዎም እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ምዝገባ ኣብ ምሉእ ዓመት ይከኣል እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ስልጠና ንመዘወሪ መኪና ዝዳሎ፤

- ሓፈሻዊ ክልሰ ሓሳብ ፈተናታት (ETG) ናይ ጽርግያ ሕጊ

- ምፍታሽ ፍቓድ መዘወሪ መኪና።

ሳላ እቲ ስልጠና ምስቶም ፍቓድ ዘለዎም ሕጹያት ዝቖጽሩ ኩባንያታት ርክብ ምግባር ይከኣል እዩ።

ኣብ እዋን ስልጠና ንኣልፋ ኮድ ተጠቒምካ ንፈተና ኮድ ክትዳሎ ዕድል ኣለኩም።

ስነ-ቓላት ምዝዋር መኪና ንሕግታትን ሕቶታትን ናይቲ ፈተና ንምርዳእ ይግለጽ።

ሰብ ሞያ ነቲ ሞያዊ ፕሮጀክት ንምህናጽ ይሕግዙ፤
- ኣብ ኣየናይ ዓውዲ ስራሕ ክትደሊ
- ከመይ ጌርካ ነቲ ፍቓድ ተጠቒምካ ስራሕ ትረክብ።

እቲ ስልጠና ከከም ድሌት ነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ዝተመዓራረየ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ፡ ብቐጥታ ናብ ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ክትከዱ ኣለኩም፤

  • ኣድራሻ፡ 218 chemin de Sainte-Marthe፡ ህንጻ d3፡ 13014 ማርሴ
  • መእተዊ፡ ኣውቶቡስ 38፡ 31፡ 33፡ መዕረፊ ፒኮን-ቡሰሪን።
  • ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 11 a.m ከምኡ’ውን ካብ 2 p.m ክሳብ 5 p.m.

ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ እትደልዩ ንሸሄራዛደ ሃሚቸ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም :

  • ብኢመይል፡ made.ecim@gmail.com
  • ብስልኪ፡ 06 12 40 23 20
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
made.ecim@gmail.commade.ecim@gmail.comኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
john14john14ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት