Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ La Cocotte Solidaire

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ምስ ካልኦት ነበርቲ Nantes ናንተ ምግቢ እናከሰንኩ ተተላለዩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

la cocotte solidaire ላ ኮኮት ሶሊደየር ማዕጹኡ ን ኹሉ ክፉት እዩ።

እዚ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ሰብ እናኣዕለለ ንግሆ ናይ ምኽሻን ትምህርቲ ምምሃርን ኣብ እዋን ንምሳሕ ብሓባር ዝምስሓሉ ምሕዝነታዊ ጥ ቦታ እዩ።

ኩሉ ሰብ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ወካዕካዕታ ይሳተፍን፣ ብምትሕግጋዝ ኣበርክቶ ይሳተፍን : ...

ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዝመጻእካሉ ግዜ፣ ናይ መጸንበርቲ ክፍሊት መጠን ኣባልነት ብነጻ ኮይኑ ፣ ደሓር ግን ናይ ኣባልነት ስማዊ ወይ ውሑድ ክፍሊት ዘለዎ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብዘይካ እቲ ልሙድ ናይ ምብሳል ግዜ ቴማዊ ዓውደ መጽናዕትታት እውን ይቐርብ፤

  • ርኽበት ነጻ ሶፍትዌር
  • ስእሊ ኣብ ዓለባ
  • ጽገና መዓልታዊ ዘገልግሉ ኣቑሑት።
  • ድሕሪ ቀትሪ ጸወታታት ወይ ኣብ ሕርሻ
  • ...

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ንኣሎፎን (ፈረንሳ ጽቡቕ ጌሮም ዘይዛረቡ) ክፉታት እዮም።

ንምሕዛዝ ናብዚ ኣድራሻ ብምኻድ መደባትና calendrier d'activités. ክትውከሱ ድሕር ኣይትበሉ .

  • ምስ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ሰባት ዝግበር ኣኼባታት
  • ኣብ ናይ ሓባር ዘተ ግዜታት ብቋንቋ ፈረንሳ ምስታፍ
  • እማመ ዜጋታትን ምትሕግጋዝን ተበግሶታት።

ከመይ ንገብሮ?

ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ፡ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ብኢመይል ፡ lacocottesolidaire@gmail.com
  • ብስልኪ፣ ብኤስኤምኤስ፣ ብዋትስኣፕ ብ 06 51 49 20 82

ምጹና ካብ ሰሉስ ክሳብ ሰንበት ኣብ መንጎ ሰዓት 10 ንግሆ ክሳብ 15 ናይ ምሸት

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
la cocotte solidairela cocotte solidaireኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mgomgoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት